Den store «nabo-operasjonen»

Follobanen gjennomfører det som må være den største «nabo-operasjon» knyttet til norsk jernbaneutbygging. Om lag 22 000 husstander eller flere enn 65 000 mennesker er naboer over og langs Bane NORs nye dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Noen av naboene samlet til informasjonsmøte med blant andre prosjektleder Anne Kathrine Kalager. Foto: Bane NOR

Follobanens to siste tunnelboremaskiner har nå passert de tettbebygde områdene over det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. På grunn av strukturlyd fra boring døgnet rundt, har om lag 450 husstander sovet borte noen netter eller uker når de 150 meter lange maskinene har vært nærmest deres boliger.

Tett i tett står boliger, institusjoner og næringsdrift i flere områder over og langs den nye jernbanetraseen mellom Oslo og Ski kollektivknutepunkt. Ved Oslo S bor mega-prosjektets naboer i det som kalles Barcode, så vel som i Gamlebyen, oppover Ekebergskrenten og Jomfrubråten. 20 km av det 22 km lange nye transporttilbudet går gjennom den første lange jernbanetunnel i Norge som har to atskilte tunnelløp. Over tunnelen er det tett bebygd i områder som Nordstrand, Bekkelaget og strekningen mellom Bøleråsen og Ramstad i Ski kommune. Ski-naboene holder til ved tunnelmunningen, i dagsonen og ikke minst rundt Ski stasjon. Dette er ulike typer nabolag som får ulike utfordringer og tilpasset oppfølging.

Takk til naboene!
«Hva skjer – når og hvor?» Dette er tittel på prosjektets faste informasjonsbrev til alle naboene, sendt ut også nå i desember. Hensikten er å gi informasjon som kan bidra til at ulempene kan takles best mulig. Det gir oversikt og kontroll når man vet hva slags arbeid som skjer, når det blir støy og når det går over og hvem man kan ringe om hva. Det er viktig at naboene kan planlegge livet best mulig, mens Bane NOR utfører sin samfunnsoppgave. I nyhetsbrevet takkes naboene for samarbeid og tålmodighet. Se også filmen: Takk til naboene!

- Store utbyggingsprosjekter kan forstyrre dagliglivet til mange mennesker, ikke minst i tettbygde strøk.  Noen bekymrer seg for helse og for huset sitt, og noen blir redde når store maskiner bryter fjell «under stuegulvet», selv om avstanden er god. Follobaneprosjektet har tatt i bruk kunnskap om risikohåndtering og lar det være et utgangspunkt for samfunnskontakten med naboene, sier kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland.

Tiltak som kan hjelpe
Tunnelboringen der nede i fjellet er det som kan kalles en usynlig fare. For folk flest er slikt vanskeligere å takle enn farer som er synlige og håndgripelige.  Follobanens elektroniske kart der naboene på egen PC eller mobil kan følge med de fire tunnelboremaskinene fra dag til dag nede i fjellet, har gjort det lettere for mange naboer. – Hver morgen sjekker vi hvor de er i forhold til oss, sa en nabo-familie.

Et annet utgangspunkt for samfunnskontakten har vært at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig og har det best hjemme. Også for Bane NOR som byggherre er det bra.  Prosjektet laget derfor et system der de nærmeste naboene følges opp hjemme, mot at de skaffes overnatting på kort varsel, ned til få timer, når de selv bestemmer det. For de nærmeste naboene er det viktig å kunne bestemme selv når tålegrensen er nådd. Naboene i Ramstad terrasse ble et unntak fordi overdekningen over tunnelen er liten. Derfor ble hele gruppen bedt om å takke ja til alternativ overnatting.

- Uten innsatsen fra naboenes side kunne vi ikke ha boret døgnet rundt. Totalt sett ville det ført til økt kostnad og lengre produksjonstid.  Tunnelboringen ville tatt ca. 30 % lengre tid uten alternativ overnatting for de mest berørte, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for Follobanens tunnelboring.

Spørreundersøkelse
Totalt sett har færre naboer over tunnelen takket ja til alternativ overnatting enn det prosjektet hadde regnet med. Det kan ha bidratt at et bredt kommunikasjonsprogram ble satt inn etter at området over tunnelen ble delt inn i soner. God informasjon i forkant av boring under de ulike nabolagene, var et utgangspunkt. Naboene tilbys åpne møter, sms-varsling, nyhetsbrev, nyhetsmailer og abonnement, egen nabokontakt, besøk i informasjonssenter, datagrunnlag og beregninger, nabotelefon etter arbeidstid med mer - og de følges opp underveis der det trengs.

I en spørreundersøkelse prosjektet gjennomførte blant naboer over den lange tunnelen i oktober 2018, svarte 91 % av deltakerne at de tok kontakt med prosjektet, fordi tunnelboringen ga dem søvnproblemer. Mange følte også et generelt ubehag ved boringen.  79 % svarte at de er tilfreds eller svært tilfreds med tilbudet om alternativ overnatting for de nærmeste naboene når strukturlyden kom over tillatte grenseverdier.

Når det gjelder Follobaneprosjektets samlede kommunikasjon svare 84,4 prosent at de synes Bane NORs kommunikasjon er svært god eller god.  – Dette resultatet er vi godt fornøyd med, sier senior kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Gro Haldis Elden, som sammen med andre ressurser i prosjektet har stått for daglig oppfølging av tunnel-naboene.

Kostbart og nyttig
Mens naboene over den lange tunnelen stort sett er ferdig med sin innsats for jernbanen denne gang, vil de nærmeste naboer ved Oslo S og Ski dessverre fortsatt oppleve ulemper. 

Hovedarbeidet med Follobaneprosjektet startet i 2015 og kostnadene til alternativ overnatting for naboer langs og over de nye traséene strekker seg så langt fra 2015 til og med 2018. Utgifter til alternativ overnatting er nå oppunder 20 millioner kroner. Likevel er dette bare ett av tiltakene som settes inn.

Bane NOR har investert i et omfattende overvåkingsprogram for Follobaneprosjektet, slik at man kan følge godt med på hvordan utbyggingen eventuelt påvirker boliger, andre bygninger, infrastruktur, energibrønner, grunnvann med mer. Kunnskap kommer jevnlig inn fra målepunkter langs og over hele traseen og gir godt grunnlag også for kommunikasjon med naboene. Besiktigelser som ble gjort i boliger før byggestart, vurderes opp mot målinger underveis. Prosjektet har også utviklet et eget program for å gi målrettet kunnskap om hvordan strukturstøy fra tunnelboringen beveger seg i de ulike lokale områdene over tunnelen.

- Det er viktig for Bane NOR å være en effektiv og pålitelig byggherre som tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene mens vi bygger for fullt fra våre fem anleggsområder, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet.