Bane NOR anker dom

Bane NOR anker dommen fra Oslo Tingrett om tildeling av en av Follobanens fem totalentrepriser.

Illustrasjonsfoto fra Follobanens arbeid ved innføringen til Oslo S. (Foto: Nicolas Tourrenc)

I dommen har Tingretten fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om positiv kontraktsinteresse på 306 millioner kroner. 

- Bane NOR har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Bane NOR er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal rettsanvendelse og mener fremdeles det ikke er grunnlag for Skanskas krav. I motsetning til hva tingretten legger til grunn, mener Bane NOR det ikke er grunnlag for å avvise Condottes tilbud ettersom det oppfylte alle relevante krav i konkurransen og at det derfor ikke er begått noen erstatningsbetingende feil.

Følgelig ønsker Bane NOR saken prøvet i sin helhet av lagmannsretten og vil inngi anke innen ankefristen mot slutten av april.

Kontaktpersoner:
Erik Smith, prosjektdirektør Follobaneprosjektet, tlf. +47 416 41 876
Nina Emilie Pay, senior kommunikasjonsrådgiver, tlf. +47 922 04 141