Vel gjennomført sommerarbeid

Follobaneprosjektet har i sommer utført omfattende arbeid med ny infrastruktur til Follobanen og Østfoldbanen, både i Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanen ved Oslo S. 3D visualisering av ferdig anlegg. Illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova

Da togtrafikken på Østfoldbanen ble helt eller delvis stanset fra 25. juni til og med 7. august utførte Follobaneprosjektet arbeid døgnet rundt. For å utnytte den togfrie perioden fullt ut har sommerens arbeider vært konsentrert i og rundt eksisterende spor på Oslo S, Loenga og i Ski der det til vanlig kjøres mange tog i timen.

Nybygging og oppgradering ved Oslo S
Sommerens aktiviteter ved Oslo S er et ledd i forlenging av flere betongtunneler inne på sporområdet ved Oslo S og konstruksjon av en lang betongtunnel som skal strekke seg fra Bispegata til Ekebergåsen. Betongtunnelene bygges og forlenges for å koble sporene til Follobanen og Østfoldbanen til eksisterende spor på Oslo S.

Det viktigste arbeidet i sommer har vært spunting på Oslo S og Loenga. Spuntingen bidrar til å stabilisere grunnforholdene der betongtunnelene bygges.
- Vi er godt fornøyd med at alle planlagte arbeider er utført i sommer. Vi beklager at spuntingen dessverre førte til mer støy og berørte flere naboer enn forventet, sier Anne Marie Dyrøy som er prosjektleder for Follobanens innføring til Oslo S.

Spunting ved eksisterende spor på Oslo S. Lange stålplater blir vibrert ned i bakken for å hindre utglidning av masser. Kilde: JernbaneverketOgså i området mellom Bispegata og Loenga har det vært stor aktivitet i sommerukene. Her er grunnforholdene utfordrende og store mengder mikropæler og kalk- sementstabilisering er i tillegg til spunting nødvendig før arbeidet med den lange betongtunnelen starter opp. Til høsten skal dette arbeidet fortsette på dag- og kveldstid, samt enkelte helger. I tillegg blir det spunting i nærheten av Loenga og Bispegata skal legges om i slutten av november. Omleggingen av Bispegata vil ikke påvirke trafikken i området.

Arbeid med Nordbyveien bro godt i gang
I Ski har det vært utført mye viktig arbeid i sommer og blant annet har det vært stor aktivitet i området der nye Nordbyveien bro etableres. For å stabilisere grunnforholdene er det spuntet mye og arbeidet med den nye broen er godt i gang.

En sikkerhetstunnel under Nordbyveien bro er under oppføring. Denne gjør det mulig å bygge broen mens togene går som normalt. Kilde: Jernbaneverket

På dagstrekningen i Ski, området mellom Ski sentrum og tunnelmunningen for Follobanen i sør, er det også utført mye anleggsvirksomhet i sommer. Det er blant annet utført sprengninger og gravearbeid i området ved tunnelmunningen, og det har vært arbeidet med å fornye og relokalisere Østfoldbanen.

 Deler av anleggsarbeidene i sommer har foregått i et tett befolket område. Her ser vi banking av spuntnåler i bakken ved Holteveien i Ski. Kilde: Jernbaneverket  Når Follobanens tunnel står ferdig er det i dette området togene kommer ut av den to mil lange tunnelen. Her fra gravearbeidene i sommer. Kilde: OHL

Vi beklager støy
Både i Ski sentrum og ved Oslo S bor det mange naboer nær anleggsvirksomheten som har pågått i sommer. Støy fra arbeidsoperasjonene er en ulempe som har berørt mange, men det er dessverre nødvendig for gjennomføringen av Follobaneprosjektet. For å ta hensyn til naboene har de mest støyende arbeidene i stor grad blitt utført på dag- og kveldstid, men det har likevel vært behov for å arbeide noe på nattestid. I disse periodene har de mest berørte naboene fått tilbud om alternativ overnatting. Follobaneprosjektet takker berørte naboer for tålmodigheten de har vist i forbindelse med sommerarbeidene. Også i fremtiden blir det dessverre støyende anleggsvirksomhet, men arbeidet skal nå i hovedsak pågå på dagtid.