Offensiv for lønns- og arbeidsvilkår

Jernbaneverket har iverksatt en rekke tiltak for å heve standarden innen anleggsbransjen. Tiltakene gjelder blant annet nye krav til HMS-kort, betaling via bank, språkkrav og krav om innlevering av egenrapportering fra leverandører om lønns- og arbeidsvilkår.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverkets tiltak er rettet mot lønns- og arbeidsvilkår i de store prosjektene og i mindre prosjekter.
- Leverandører evalueres jevnlig etter ti kriterier, hvorav lønns- og arbeidsvilkår og HMS (helse, miljø og sikkerhet) er helt vesentlig, sier Gunnar G. Løvås, assisterende jernbanedirektør.

Ekstra tiltak

I Follobaneprosjektet har Jernbaneverket satt inn ekstra tiltak for å sikre at hovedentreprenører følger opp lønns- og arbeidsvilkår. Krav er forsterket om at entreprenører har ansvar for at deres leverandører følger samme lover og regler. Ekstra tiltak og undersøkelser settes inn for å understreke at brudd på lønns- og arbeidsvilkår er alvorlig, med tanke på de ansatte og fordi alle firmaer skal kunne konkurrere under like vilkår i Norge.

Undersøkelser har avdekket tilfeller av det som ser ut til å være brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid. Tilfellene er først og fremst avdekket hos enkelte underleverandører, som har avtaler med Follobaneprosjektets hovedentreprenører. Som byggherre har prosjektet hittil utført kontroller blant annet av HMS-kort, som inngår i anleggenes adgangskontroll. Nå utvides kontrollen og det settes inn ytterligere tiltak og arbeidsformer for å sikre at alle arbeidstakere som deltar i prosjektet, via ulike selskaper og leveranser, får utbetalt det de har krav på i tråd med landsdekkende tariffavtaler og det som kalles allmenngjøringsforskriftene, samt at alle arbeidstidsbestemmelser skal holdes.

Oppfølging videre

Revisjoner-planmessig oppfølging: Follobaneprosjektet har gjennomført interne revisjoner jevnlig siden 2015 og lønns- og arbeidsvilkår er fulgt opp på anleggsplassene. Hvorvidt regelverket blir fulgt godt nok opp, vises først og fremst når selskapene har utbetalt lønn, basert på timelister, over en viss tid. Det kan også ta tid å hente inn dokumentasjon fra inn- og utland. Siden 9. juni 2016 er et uavhengig revisjonsfirma engasjert for å gjennomgå lønns- og arbeidsvilkår ved prosjektet største kontrakt; tunnelboring. Kontrakten er omfattende og det er forventet bruk av ca. seks millioner arbeidstimer for hovedentreprenøren, underentreprenører og leverandører av ulike varer og tjenester, før prosjektet er ferdig. Lignende eksterne revisjoner er tidligere utført i andre jernbaneprosjekter.

Brev til alle hovedentreprenørene: Prosjektet sender likelydende brev til hovedentreprenørene der det understrekes, slik det står i kontraktene, at lover og regelverk for lønns- og arbeidsforhold skal etterleves. Det blir understreket at hovedentreprenørene må påse at alle deres underleverandører følger de samme kravene. Prosjektet minner om sanksjoner som kan bli satt i verk dersom lover og regler ikke følges. Tiltakene er omtalt i kontraktene mellom byggherre og hovedentreprenører.

Hovedsak for styringskomiteer: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet tar oppfølging av lover og regelverk for lønns- og arbeidsvilkår opp som sak i de første møtene for styringskomiteene, som er fora for byggherre og det enkelte entreprenørselskap.

Forberedelse av mulige sanksjoner: Prosjektet forbereder bruk av sanksjoner som for eksempel å holde tilbake betaling dersom forhold omkring lønn- og arbeidsvilkår ikke blir ordnet. Det kan også bli snakk om å utestenge underleverandører fra prosjektet. Virkemidlene er omtalt i kontraktene mellom Jernbaneverket og hovedentreprenørene.

Gjentatt kurs for hovedentreprenørene: Follobaneprosjektet arrangerte, med bistand fra konsulentselskapet KPMG, kurs for alle tilbydere før de leverte inn sine tilbud. Kurset var en felles gjennomgang og presisering av en del forhold som ville inngå i kontraktene. Det ble bl.a. presisert hvilke krav byggherren/Jernbaneverket stiller til entreprenørens oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte og for underentreprenører. Kurset blir nå gjentatt for prosjektets hovedentreprenører.

Fast revisor-oppfølging innføres: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet engasjerer revisjonsfirmaer som skal bidra til oppfølgingen av lønns- og arbeidsforhold. Dette arbeidet skal blant annet omfatte kontroll av lønnsslipper og timelister, intervju med ansatte med mer.

Follobaneprosjektet har i tillegg inngått avtale med LO som har en egen ansatt på plass fulltid i prosjektet. Lo-koordinatoren har mulighet for direkte kontakt med arbeidstakere og kan derfor avdekke mulige lovbrudd på et tidlig tidspunkt. Samarbeidet er viktig for Follobaneprosjektet og har bidratt til revisjoner. I følge LO, er Follobanen det første prosjekt innen samferdsel med avtale om egen LO-koordinator på innsiden av prosjektet.

- Vi i Follobaneprosjektet ønsker å stå tydelig fram med våre tiltak. Som byggherre skal vi gjøre nødvendige oppfølging av kontraktene vi har signert med entreprenører. Vi skal følge opp og vi skal foreta revisjoner, men vi er nødt til å understreke at entreprenører og deres underleverandører på egen kjøl må sørge for at lover og regler blir fulgt. Det skal vi få til, understreker prosjektdirektør Erik Smith.

Kritiske forhold som kontrolleres

De mest kritiske forhold Jernbaneverket vurderer er blant annet:

  • Overholdelse av krav om timeføring (timelister), overtid, hviletid og rett til minstelønn
  • Overholdelse av krav om HMS-kort for lovlig inngang til anleggsområde
  • Overholdelse av retningslinjen om at bare arbeidskraft som kan regnes som eksperter er unntatt krav om HMS-kort for å slippe inn på anleggene for å utføre kortvarig arbeid
  • Overholdelse av entreprenørenes plikt til å skaffe egenerklæring fra underleverandører, inkludert bemanningsbyråer, om at de har forstått kravet om å overholde lover og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår.

Bransjeutfordring og samarbeid

For Jernbaneverket gjelder nulltoleranse for det som kan kalles arbeidsmiljø-kriminalitet og sosial dumping. Jernbaneverket tatt inn nye kontrakt-bestemmelser for å sikre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. I kontraktene som er inngått med Follobaneprosjektets totalentreprenører og med andre entreprenører, understrekes det at entreprenørene må forsikre seg om at norske lover og regler om minstelønn og arbeidsforhold overholdes i alle selskaper som er involvert.

Jernbaneverket samarbeider med Direktoratet for IT og forvaltning for å sikre oppfølging av lønns- og arbeidervilkår hos entreprenører og leverandører som har oppdrag med jernbanen. Sammen med andre offentlige byggherrer har Jernbaneverket gitt ut en veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og en egen kompetansegruppe i Jernbaneverket har utgitt og følger opp en håndbok mot sosial dumping.