Etterlyser flere energibrønner

Før Follobanens tunnelboremaskiner starer opp er det viktig for Jernbaneverket å kartlegge energibrønner langs traséen. Har du en energibrønn som ennå ikke er registrert, ønsker vi å høre fra deg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser hvordan en bergvarmepumpe fungerer. Foto:NOVAP

Langs traséen til den nye Follobanen, som skal gå fra Oslo til Ski, finnes det mange energibrønner som vil bli påvirket av arbeidene med tunnelen. Follobaneprosjektet har allerede kartlagt brønner i mange år og så langt er det registrert over 300 forskjellige brønner over den 2 mil lange tunnelen. Stadig får vi meldiner om nye brønner, men det er fortsatt mange brønner som ennå ikke er registrert.

Meld fra om din energibrønn og ta kontakt før etabering av ny brønn!

Det er viktig for Jernbaneverket å få en oversikt over alle brønnene langs traséen før anleggsarbeidene starter opp. Informasjonen som Jernbaneverket mottar fra grunneiere om deres anlegg, blir brukt i planleggingen av tunnelarbeidene, og så langt det lar seg gjøre vil også byggearbeidene ta hensyn til disse brønnene når tunnelen bygges.

- Det er ingen registreringsplikt for energibrønner i Norge, og i Follobaneprosjektet er vi derfor bekymret for at det finnes mange brønner som ikke er registrert. Siden 2011, når vår kartlegging startet, er det mange eiere av brønner som har meldt brønnene sine til oss, og andre brønner er påvist når vi har gjort forskjellige typer grunnundersøkelser i området over tunnelen, sier Jørn Grøndal, geolog og ansvarlig for registreringen av brønner i Follobaneprosjektet.

Din brønn kan bli påvirket

Innenfor en 50 meters sone på hver side av tunnelen vil det være en mulighet for at tunnelarbeidene kan kunne påvirke effekten av etablerte brønner. Dette kan enten skje ved at vannet som skal varme opp slyngene blir drenert bort og fører til tap av effekt, eller ved at brønnhullet kappes av når tunnelen bygges.

Tiltak blir gjort for å minske påvirkningen på etablerte brønner. Vi kan dessverre ikke hindre at enkelte brønner blir kappet av, men vi kan vi hindre at utstyr blir ødelagt. Vi sjekker også grunnvannsnivået langs hele traséen kontinuerlig og setter inn tiltak som hindrer at grunnvannet dreneres bort.
Hvis en brønn blir påvirket av byggearbeidene vil vi dette selvsagt bli erstattet i henhold til gjeldende rettspraksis.

- Så langt har vi registrert ca. 35 til 40 brønner som kan bli påvirket av Follobanens tunnel. For at vi skal kunne gjøre tiltak slik at påvirkningen på disse brønnene blir så liten som mulig, er det viktig at vi kjenner til alle brønner i området, sier Jørn Grøndal.

I henhold til reguleringsplanen for Follobanen kan Jernbaneverket avslå etablering at nye brønner innenfor det området som dekkes av reguleringsplanen. For å unngå at nye brønner blir påvirket av tunnelarbeidene vil Jernbaneverket derfor avslå alle henvendelser om etablering av brønner innenfor 50 metersonen.
For brønner som ønskes etablert utenfor 50 metersonen, men likevel i tilstrekkelig nærhet til at tunnelarbeidene kan påvirke brønnen, vil grunneier selv måtte bære risikoen og eventuelle tap.