Utvidet reguleringsområde på Åsland

Jernbaneverket starter opp planarbeid for et utvidet rigg- og anleggsområde på Åsland i Oslo kommune. Follobanens tunnel skal bygges med 4 tunnelboremaskiner og dette krever også utvidede områder på bakkenivå.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med at Jernbaneverket har vedtatt at Follobanen skal bygge tunnelen ved hjelp av 4 tunnelboremaskiner er det behov for et større rigg- og anleggsområde ved Åsland i Oslo. Det utvidede planområdet omfatter til sammen et areal på 176 daa på bakkenivå (ikke under bakken).

Hva skjer på Åsland?
Områdene som utvidelsen av planområdet omfatter skal i hovedsak brukes til:

  • midlertidig og permanent deponering av masser (område 1)
  • lagerområde for betongelementer til tunnelboremaskinene (område 2)
  • omlegging av Stensrudåsveien over en strekning på ca. 500 meter (område 2)
  • etablering av trafostasjon (område 3)
  • vegetasjonsskjerm/naturområde (område 4)
  • midlertidige bassenger for rensing av Myrerbekken i anleggsperioden (område 5).

Utvidelsen av planområdet skjer i tett samarbeid med Oslo kommune. En positiv konsekvens av dette samarbeidet er at den permanente deponeringen skal gjennomføres i tråd med framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud.

Lang prosess
- Vi sender inn planforslaget med alle dokumenter og utredninger til Plan- og bygningsetaten i månedsskiftet april- mai, sier Svein Sørheim, leder for offentlig plan på Follobanen.
Jernbaneverket har løpende møter med direkte berørte naboer i området. Når planen er sendt inn vil det bli invitert til åpne møter hvor alle interesserte er velkommen.
- Slike planprosesser er svært omfattende, og det er derfor ikke ventet at reguleringsplanen blir ferdig før tidligst mot slutten av året, sier Sørheim.