Prekvalifisering for den siste av Follobanens store kontrakter

Prekvalifisering for den siste av Follobanens totalt fire totalentrepriser, er i dag lagt ut i markedet. Totalentreprisen for Ski omfatter byggingen av en ny stasjon på Ski og arbeider på strekningen mellom Ski og Langhus.

Skisse av nytt reisetorg ved Ski stasjon.- Det er en stor milepæl for Follobaneprosjektet når Jernbaneverket legger den siste av prosjektets totalentrepriser ut i markedet. Vi er nå på vei inn i en ny fase for prosjektet, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobanen

Kontrakten er en totalentreprise (EPC) og prekvalifiseringen er første trinn i en konkurranse som vil gjennomføres i en to-trinns prosess:

 1. Prekvalifisering
  - Prekvalifiseringsdokumenter legges ut
  - Mottak og evaluering av dokumenter fra aktuelle kandidater
 2. Tilbudsinnbydelse (ITT)
  - ITT sendes til prekvalifiserte entreprenører
  - Mottak og evaluering av ITT dokumenter
  - Tildeling av kontrakt
  Som et resultat av prekvalifiseringen vil minimum tre og maksimum seks kandidater motta en invitasjon til å sende tilbud.

Byggingen av et nytt kollektivknutepunkt
Arbeidene som kontrakten omfatter, inkluderer byggingen av nye Ski stasjon og tilknyttede fasiliteter i området rundet stasjonen. I tillegg vil byggingen av Follobanen og omlegging av Østfoldbanen, inklusive byggingen av jernbaneteknikk, mellom Ski og Langhus inngå i kontrakten.
De viktigste arbeidene som kontrakten omfatter er:

 • Bygging av nye Ski stasjon med tre midtplattformer, 6 spor og ny undergang til sporene. I tilknytning til stasjonen vil det blant annet bli bygget nytt servicebygg, ny busstasjon, parkeringsplasser og reisetorg, samt ny og utvidet Nordbyveien bro over jernbanesporene.
 • Riving av gamle bygg og oppføring av nye tekniske bygg både øst og nord for Ski stasjon.
 • Nytt vendespor sør for Ski stasjon.
 • Bygg og anleggsarbeider som inkluderer gravearbeider, betongarbeider, bygging av støttemurer, spunting, veiarbeider, tunnel- og kulvertarbeider osv.
 • Koordinering mot kommunale og statlige myndigheter, naboer og med entreprenører på tilstøtende kontrakter.

Skisse over nye Ski stasjon - luftperspektiv- Byggingen av en ny og moderne stasjon på Ski er viktig både for nærområdet og for å gi et bedre togtilbud i hele regionen sørøst for Oslo, sier Smith.

Prekvalifiseringsdokumentene er nå tilgjengelige på Doffin. Mer informasjon finnes på Follobanens nettside for entreprenørmarkedet.

I løpet av våren og sommeren 2014 vil de prekvalifiserte kandidatene til de to totalentreprisene for tunnelarbeidet motta tilbudsdokumenter. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut i en pressemelding og lagt ut på Jernbaneverkets nettsider.