Planprogram for Follobanen på høring

Mandag 8. februar sendes planprogrammet for Follobanen på høring. Dette er den første anledningen befolkningen har til å si sin mening om det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Foto: Jernbaneverket.Gjennom Samferdselsdepartementets godkjenning av programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det vil bli fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres videre.

- Vi ønsker befolkningens synspunkter på hvilke temaer Jernbaneverket bør være spesielt obs på videre, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Alle kan sende uttalelser til oss skriftlig, og høringsfristen er 9. april.

Planprogrammet legges ut i tykt versjon hos kommunene og på www.jernbaneverket.no/follobanen

Les også mer om planprogrammet i denne saken.

 - Vi har tre traséalternativer, men to alternativer for tunnelen, et med og et uten dagstrekning, forklarer Kalager. I hver ende av banen, ved Oslo S og ved Ski, er det to alternativer for innføringen av banen til stasjonene.

- Konsekvenser tas på alvor
Bygging av Follobanen vil gi ulike konsekvenser i Oslo, Oppegård og Ski. Derfor består planprogrammet av en fellesdel, samt en egen del for hver enkelt kommune.

- Et så stort anlegg kan potensielt gi store konsekvenser for omgivelsene, og det må vi ta på alvor, påpeker Kalager. Derfor ønsker vi gode innspill til hvilke utredninger vi bør gjennomføre fremover, slik at vi får en sikker og forutsigbar byggeperiode.

Anleggsgjennomføringen skal utredes for alle tre kommunene, med vekt på plassering av riggområder og deponier, ruter for anleggstrafikken, støy og rystelser, støv og forurensning i byggeperioden.

- I Oslo er det spesielt viktig å utrede konsekvenser for kulturminner og friluftsområder i Gamlebyen, fortsetter Kalager. Vi skal gjennom et område fullt av beboere, kulturminner og friluftsinteresser, og vi ønsker å finne den beste totalløsningen.

- For Oppegård er det blant annet viktig å utrede hvordan tilgangen til marka skal løses dersom det blir dagstrekning i området, sier prosjektsjefen. Sikring av biologisk mangfold og tilsiget til drikkevannskilden Gjersjøen er svært viktig, mens vi i Ski har pekt på at vi må utrede videre arealinngrep på dyrket mark, landskapsmessige konsekvenser og kulturminnehensyn.

Videre planlegging
Etter høringen av planprogrammet skal Samferdselsdepartementet ta stilling til hvordan den videre planprosessen skal gjennomføres. Departementet har skissert to, alternative løp for hvordan Follobanen kan planlegges videre. Alle planer skal på høring til befolkning, uansett om staten eller kommunene skal være planmyndighet.

 - Enten skal traseen fastsettes gjennom kommunedelplaner med konsekvensutredning i Ski og Oppegård, før det utarbeides reguleringsplaner, sier Kalager. I Oslo kommune fastsettes traseen i en reguleringsplan med konsekvensutredning. Eller så skal traseen fastsettes av Samferdselsdepartementet på bakgrunn av konsekvensutredning for hele prosjektet. Deretter utarbeides det reguleringsplaner i hver kommune som høres og vedtas i kommunene. Uansett alternativ planlegger vi at Follobanen skal være ferdig regulert i 2011.