Svensk-norsk miljøsamarbeid

Jernbaneverket og Trafikverket har innledet et samarbeid for miljøvennlig utbygging av moderne jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra norsk side deltar blant andre miljøleder for bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski, Håvard Kjerkol. Under et tre dager langt samarbeidsmøte nylig deltok Trafikverket med representant for Nasjonal samordner for material og kjemiske produkter, en miljøstrateg for store prosjekt og miljørådgivere fra vei og jernbane, livsløpseksperter og samfunnsøkonomer.

Ta miljøstyringMiljørådgiver Håvard Kjerkhol. Foto Øystein Grue
-Hovedfokus er miljøstyring og hvordan skal vi bli enda bedre, sier Follobanens Håvard Kjerkol. – Det er viktig å utveksle erfaringer knyttet til anskaffelser. Hvilke krav kan vi og bør vi stille? Hvordan skal vi sikre oppfølgingen? Det ble også diskutert hvordan miljø kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser og hvordan “Miljøbudsjett” kan utvikles videre som et godt redskap for mer miljøvennlig jernbane i Norge og Sverige.

Follobanen er det første samferdselsprosjekt i Norge som har utviklet et eget miljøbudsjett for utbygging og anskaffelser. Med målrettede tiltak og ved krav til leverandører og til Jernbaneverket selv, skal det tas enda flere miljø- og klimahensyn ved utbygging av norsk jernbane.

Miljø med i regnestykket
Jernbaneverket har satt som mål at miljøkriterier skal vektes for minst 20 % når anskaffelser vurderes. Slik får de mer miljø-ambisiøse leverandørene plusspoeng.

- Dette er et ambisiøst mål og krever at vi tenker nytt i anskaffelsene våre. Tradisjonelt har investeringsprosjektene vært flinke til å innarbeide miljøkrav i kontraktene, men at vi nå kan bruke miljøkriterier til å plukke ut de mest miljøbevisste rådgivere, entreprenører og miljøvennlige produkter er en ny vinkling, sier prosjektsjef for Oslo-Ski Anne Kathrine Kalager.

Det er viktig for Jernbaneverket å finne samarbeidspartnere i Sverige. Follobanen skal i gang med mange, store kontrakter og anskaffelser. – Vi får gode innspill fra Sverige slik at vi kan nå miljømålene våre. I Sverige er det flere store infrastrukturprosjekter der de også vil stille miljøkrav og bruke miljøbudsjetter som redskap i prosjektene, sier Kjerkol.

Hvordan beregne livsløp?
Jernbaneverket samarbeider også med Trafikverket om utvikling av Produktkategoriregler (PCR). Målet er å ha klart et system i løpet av 2012, med felles rammeverk og regler for hvordan man kan beregne livsløpspåvirkning av bygging av ny infrastruktur. Med et slikt system på plass er det enklere å beregne miljø- og klimabelastning fra ulike transporttyper på samme måte.

Slike regler for livsløpsvurdering gir også mulighet for å oppnå miljødeklarasjon av infrastruktur. PCR-arbeidet er tatt inn som et FOU-prosjekt under Nasjonal Transportplan og er en videreføring av det arbeidet som er gjort med tverretatlig klimagassbudsjett. I dette arbeidet deltar også Vegvesenet og MiSA (Miljøsystemanalyse). Fra Sverige deltar representanter fra Miljøstyringsrådet, Nettverk for Transport og Miljø, Det Svenske landbruksuniversitetet - i tillegg til konsulenter og representanter fra Trafikverket.