Bergmasser til samfunnsnytte

Follobaneprosjektet er i samtale med flere interesserte som har gode idéer til bruk av bergmasser fra det som blir Norges lengste jernbanetunnel. For Jernbaneverket er det et mål å få best mulig samfunnsmessig utnyttelse av massene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har henvendt seg til alle offentlige og private aktører. I vurderingen av idéer og forslag blir det, i tillegg til samfunnsnytte, lagt vekt på transportsikkerhet, miljøhensyn og innovasjon. 
Den rekordstore mengden bergmasse på ca. 10 - 11 millioner tonn, skal tas ut over en periode på ca. 3 - 3,5 år. 
I samtalene med de interesserte legger Jernbaneverket også vekt på kapasitet, trygghet for levering og riktig pris. 

Flere idéer

Blant interessentene er Oslo Havn KF, som foreslår at massene kan brukes til å bygge opp en ny øy i Bunnefjorden. Oslo Havn KF har invitert til folkemøte på Nesodden for å presentere sin idé om å bygge opp Storeflua, en grunne mellom Ljansbruket og Hellvik i Nesodden kommune. Det blir understreket at det er nødvendig å vurdere miljøkonsekvenser før prosjektet eventuelt tas videre.

På linje med andre interessenter som har gitt tilbakemelding etter utlysningen på Doffin, arbeider Oslo Havn med å videreutvikle et løsningsforslag. Jernbaneverket ser på Oslo Havns idé som et av flere interessante innspill og har foreløpig ikke tatt standpunkt eller inngått forpliktelser i forhold til enkeltforslag.

Lang tunnel – store mengder

Tunnelen for det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og trafikknutepunktet Ski, blir 19.5 km lang. Det blir den første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling.  Denne jernbanetunnelen blir også den første i Norge som bygges med tunnelboremaskiner som hoved-drivemetode (ca. 1/3 av tunnelarbeidet skal skje ved sprengning).