Varsling om oppstart av regulering for Ski stasjon

Jernbaneverket har startet en ny reguleringsplanprosess for Ski stasjon. Årsaken er behovet for å endre gjeldende reguleringsplan. Innspill kan sendes til Jernbaneverket innen 20. februar 2012.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Endringer i reguleringsplanen for Ski stasjon er nødvendige for at Jernbaneverket skal kunne bygge en jernbanestasjon som innfrir tekniske krav i gjeldende forskrifter. Endringene vil også sikre en rasjonell og mer effektiv trafikkavvikling.

Sentrale temaer i reguleringsplanarbeidet er:

Tilspaning til ny sporplan
Jernbaneverket ser det som nødvendig å endre sporarrangementet inne på stasjonen for å innfri tekniske krav i gjeldende forskriftene. Dette krever arealer og vil berøre tilgrensende næringseiendommer.

Ny undergang og ny gangbro
Ved revisjon av foreliggende reguleringsplan vil plassering og utforming av tverrforbindelsene på Ski stasjon kunne revurderes.

Bussterminal
Gjeldende reguleringsplan viser en ny bussterminal lokalisert tilnærmet som i dag. Andre løsninger for avvikling av busstrafikken vil bli vurdert ved ny regulering.

Ny bro i Nordbyveien
Broen i Nordbyveien må heves og forlenges noe mot vest. Det medfører en justering av høydene i Nordbyveien og rundkjøringen i Nordbyveien/Jernbaneveien, samt justering av avkjørsler i disse. Ny bro i Nordbyveien vil ha trafikksikre løsninger for syklende og gående, samt gi rom for en økning i kollektivtrafikken.

Nytt jernbaneteknisk bygg
Nytt bygg for jernbanetekniske installasjoner må flyttes i forhold til plassering i gjeldende reguleringsplan.

Arbeidet med reguleringsplanen gjøres i samarbeid med Ski kommune og Statens vegvesen region øst, og skal tilpasses pågående arbeider med vei- og gateplan for Ski sentrum. Hensikten er å finne gode, helhetlige løsninger for å integrere jernbanestasjonen i bybildet.

De konkrete planendringene vil bli lagt ut på offentlig ettersyn våren/sommer 2012.01.20

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om planarbeidet tirsdag 7. februar kl. 18:30 i kommunestyresalen i Ski Rådhus.

Spørsmål om planarbeidet stilles til Sigrun Tytlandsvik, tlf. 926 18 276 / tytsig@jbv.no.

Merknader og kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Multiconsult AS, Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo eller ane.tingstad@multiconsult.no. Fristen er 20. februar 2012.