Reguleringsplan oversendt Oslo kommune

Jernbaneverket har oversendt forslag til reguleringsplan for Follobanen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Planen legges ut til offentlig høring sommeren 2012.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanen tar for seg utbyggingen av Follobanen innenfor Oslo kommunes grenser og beskriver i detalj hvordan byggingen skal gjennomføres. Forslaget vil nå bli behandlet av Oslo kommune og lagt ut på offentlig høring i løpet av sommeren. 

Middelalderparken

Reguleringsplanen legger til grunn at Follobanen skal gå fra Oslo S gjennom Middelalderparken i det området som kalles “Klypen” og videre inn i tunnel under Ekebergåsen. Alle sporene til både Follobanen og Østfoldbanen skal samles i “Klypen”. Jernbaneverket tar ansvar for en overbygging over sporene og tilrettelegger for en mulig oppbygging til parkområde.

Sikkerhet

I tilknytning til tunnelen er det nødvendig med en beredskapsplass. Foreløpig plassering av dette er på nordsiden av Bispegata men endelig plassering av dette er ennå ikke helt avklart. Tunnelen på Follobanen blir Norges lengste jernbanetunnel og sikkerhet er svært høyt prioritert i sammenheng med slike prosjekter. Tunnelen skal ha to separate løp noe som også sikrer effektiv trafikkavvikling og gode muligheter for vedlikehold i tillegg til økt sikkerhet.

Borgen rives

Forslaget til reguleringsplan, som nå er oversendt Oslo kommune, forutsetter at bygningen “Borgen” i Bispegata 12 blir revet. Jernbaneverket har kjøpt “Borgen” av ROM Eiendom og overtar eiendommen i juli 2012. Rivingen av ”Borgen” er helt nødvendig for å kunne bygge Follobanen gjennom Klypen. Rivingen skjer etter planen i januar 2013. Høsten 2012 er det planlagt forarbeider til riving av “Borgen” og riving av byggene Garasjen og det som kalles “Presenningstørka” på nordsiden av Bispegata.

Massetransport

I forbindelse med reguleringsplanen er det også sendt inn en rapport som omhandler massetransport fra tunnelen. Totalt vil det fra den 19,5 km lange tunnelen tas ut ca. 11 millioner tonn masse over en periode på 3 til 3,5 år. Det er derfor helt nødvendig å ha en plan for hvordan denne massen skal transporteres og håndteres. Rapporten om massetransport omhandler hvordan dette skal gjøres på en så skånsomt og miljøvennlig som mulig. Det er viktig for Follobanen å ta hensyn til påvirkningene prosjektet har for miljø og omgivelser. Follobanen er det første samferdselsprosjekt i Norge et eget miljøbudsjett.
Les mer om Follobanens miljøbudsjett.

Bakgrunnsdokumenter

Forslaget til reguleringsplan øvrige dokumenter og vedlegg som er sendt til PBE finnes på PBE’s nettsider

Kart over reguleringsplanområde:

Fakta om Follobanen:

  • Det største samferdselsprosjekt i nyere tid.
  • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski.
  • Norges lengste jernbanetunnel på 19,5 km.
  • Første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling, sikkerhet og vedlikehold.
  • Bygges for en mulig hastighet på 200/250 km/t.
  • Halverer reisetiden Oslo-Ski
  • Det første norske samferdselsprosjekt som har utviklet eget miljøbudsjett for utbygging og anskaffelser (pilotprosjekt i JBV.)
  • Prosjektet omfatter omfattende arbeid på Oslo S og bygging av nye Ski stasjon.
  • Follobanen skal gi økt kapasiteten ut/ inn til Oslo sørover og er viktig for Inter-City-passasjerene på Østfoldbanen.
  • Follobanen tilrettelegger for - og kan kombineres med en mulig høyhastighets-bane til kontinentet.