Reguleringsplan for Oslo er lagt ut på høring

Den 6. august ble reguleringsplanen for Follobanen lagt ut på høring i Oslo. For å informere nærmere om planen vil Jernbaneverket arrangere åpne møter i Oslo i månedsskiftet august-september.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oversikt over Middelalderparken, fra øst mot vest. Illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova/Aas-Jakobsen.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune la den 6. august reguleringsplanen for Follobanen ut til høring. Høringsfrist er satt til 17. september. Planen omfatter de delene av den planlagte Follobanen som er innenfor Oslo kommunes grenser. Follobanen går fra Oslo S til Ski, og i Oslo går den fra Oslo S gjennom Middelalderparken og inn i tunnel under Ekebergåsen. I tillegg omfatter planen nødvendige rigg- og anleggsområder i tilknytning til utbyggingen.

Hovedpunkter i planen
Planen sier at alle sporene til både Follobanen og Østfoldbanen vil samles i Klypen området i Gamlebyen og sporene vil her bli overbygget slik at områdene rundt Middelalderparken skal fremstå som et helhetlig parkområde. Tunnelen vil ha to separate løp og skal dimensjoneres for hastigheter opp til 250 km/h. Valg av drivemetode er ikke fattet og planen tar derfor høyde for to forskjellige drivemetoder for tunnelen. Enten boret eller sprengt løsning. Valg av drivemetode har også innvirkning på flere andre viktige aspekter ved utbyggingen som beskrives i planen. Dette gjelder f.eks. miljøhensyn, massetransport og antallet riggområder som er nødvendig.

Åpne møter
Jernbaneverket skal holde 5 informasjonsmøter på forskjellige steder i Oslo for å informere nærmere om planen.

  • Nordstrand bydelshus - 23. august
  • Gamlebyen skole - 27. august
  • Hauketo skole - 29. august
  • Bjørnholt skole - 30. august
  • Brannfjell skole - 3. september

Alle møter vil vare fra 18.30 til 21.00.

Hvor i planprosessen er vi?
Når kommunen legger en reguleringsplan ut på høring har den vært til førstegangs behandling hos Oslo kommune og Jernbaneverket har svart på de foreløpige merknader som er innkommet. Videre behandling vil være at de innspill som kommer i løpet av den offentlige høringen samt Jernbaneverkets svar blir vurdert før saken sendes til politisk behandling i kommunen. En godkjenning av planen og vedtak i bystyret ventes å skje i starten av 2013.

Bakgrunnsdokumenter
Forslaget til reguleringsplan øvrige dokumenter og vedlegg som er sendt til PBE finnes på PBE’s internettsider.
Kart over reguleringsplanområde: