Planleggingen av Kolbotn stasjon starter opp

Kolbotn stasjon har stått langt bak i køen for oppgradering, siden en helt ny stasjon lenge lå inne i dobbeltsporprosjektet Oslo-Ski. I mars anbefalte Jernbaneverket at det nye dobbeltsporet ikke skal gå innom Kolbotn, og at oppgradering av stasjonen skal skje som et eget prosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dagens situasjon på Kolbotn tilfredsstiller ikke kravene til en moderne stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Til nå har Jernbaneverket sett på mulige alternativer for plassering av stasjonen. Disse mulige alternativene kan være heving eller senking av stasjonen der hvor den ligger i dag, eller flytting til området ved Kollen eller ved Mastemyrveien.  

Den første oppgaven fremover er å lyse ut rådgiveroppdraget for teknisk planlegging. Jernbaneverket planlegger å inngå kontrakt for dette oppdraget i løpet av høsten. Deretter vil den videre planleggingen skje i samarbeid med Oppegård kommune. Fremdriften er avhengig av at Jernbaneverket får midler til planleggingen i årene som kommer. 

Når det gjelder plassering av stasjonen, er det viktig at den legges på en rett strekning.  Foreløpige studier viser at dette kan være mulig for de plasseringene Jernbaneverket har sett på til nå.  Ved Mastemyrveien vil stasjonen ligge langs dagens bane, mens Kollen-alternativet betyr en større omlegging av Østfoldbanen gjennom Kolbotn.  Kollen-alternativet er for øvrig det samme som var aktuelt for fellesstasjonen med Follobanen – men nå uten stasjon for det nye dobbeltsporet.   

Prinsippskisser med flere varianter av de tre plasseringene er vedlagt til høyre i denne saken. Disse skissene er tidlige utkast til mulige løsninger, men det kan også dukke opp nye forslag i løpet av planprosessen.  

Når de tekniske rådgiverne er engasjert, skal de vurdere gjennomførbarheten av alternativene.  Det er blant annet viktig å få sjekket ut om heving eller senking av banen gjennom sentrum er gjennomførbart, og om det er mulig å kjøre togtrafikk på Østfoldbanen under byggingen.  

Etter at den tekniske gjennomgangen er utført, vil Jernbaneverket i samarbeid med kommunen anbefale hvilke og hvor mange av de tre plasseringene som skal tas med i den videre planleggingen. Deretter skal det arbeides med utformingen av stasjonen, og det vil bli gjennomført en vanlig, offentlig planprosess med høringer.

 - Det tar litt tid å få på plass både bemanning og rådgiverkontrakter, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager, og vi vet at kommunen og befolkningen har ventet lenge på at noe skal skje med Kolbotn stasjon. Oppgradering eller flytting av Kolbotn stasjon er et kjempeprosjekt i seg selv, og det har derfor vært nødvendig å oppbemanne oss internt for å håndtere arbeidsoppgavene i prosjektet. Men nå begynner teamet å ta form, og det er ingen tvil om at Kolbotn stasjon blir et spennende og utfordrende prosjekt for befolkning, ingeniører og byplanleggere i årene som kommer.