Nytt varsel om reguleringsplanarbeid for Follobanen

Jernbaneverket varsler igjen om igangsatt arbeid med reguleringsplaner for bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Fornyet varsel og mer detaljerte kart sendes nå ut til alle berørte i området og til etater og institusjoner. Informasjonsmapper er lagt ut på offentlige steder i Ski, Oppegård og Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Trasèen som legges til grunn for reguleringsarbeidet innebærer:
- Sammenhengende tunnel fra Oslo til Ski.
- Dagstrekningen ved Taraldrud utgår. 
- Oppegård kommune er kun berørt av tunnel. 
- I Ski kommune skal innføringen til Ski stasjon gå vest for dagens Østfoldbane, med dagstrekning i området mellom Roåsbekken og Ski stasjon.

Tunnelen på Follobanen kan bygges ved å bruke konvensjonell sprengning, tunnelboremaskin eller en kombinasjon av begge metodene. Reguleringsplanene utformes slik at tunnelen kan bygges både med konvensjonell sprengning og med tunnelboremaskin. Endelig beslutning om byggemetode blir tatt i forbindelse med detalj- og byggeplan eller etter en anbudsprosess.

Gode løsninger
Jernbaneverket og kommunene utarbeider planforslagene i nært samarbeid før forslagene legges frem til ordinær behandling. Endelig trasé, løsninger for rigg- og anleggsområder og plassering av nødutgangene i den nær 20 km lange tunnelen blir bestemt som en del av planarbeidet.

Oppstarten med planarbeidet for Follobanen ble først varslet av Jernbaneverket i januar 2010, opplyser Svein Sørheim, som leder som leder Follobanens arbeid med offentlige planprosesser.  Reguleringsplanene blir utarbeidet i henhold til det Samferdselsdepartementet har bestemt i fastsettelse av planprogram og videre planprosess av 13.09.2010.

Alle beboere på strekningen Oslo-Ski får nå informasjon og kart i posten. Mapper med de samme kartene er også lagt ut på 9 offentlige kontorer.
Oslo: Plan- og bygningsetaten (Vahls gate 1), Bydel Gamle Oslo (Platous gate 16), Bydel Nordstrand (Ekebergveien 243) og Bydel Søndre Nordstrand (Rosenholmveien 7).
Oppegård: Servicekontoret i Rådhuset (Kolbotnveien 30), Bibliotekene i “Kolben” og Flåtestad skole. Ski: Servicetorget i Rådhuset (Idrettsveien 8) og Biblioteket i Ski Storsenter.

Kartene ligger også vedlagt til høyre.

Innspill og informasjon
Send gjerne synspunkter og innspill innen 22. februar 2012 til: Asplan Viak, Att: Follobanen: Postboks 24, 1300 Sandvika, eller e-post: follobanen@asplanviak.no 

Reguleringsplanene blir sendt ut på offentlig høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2012. Det blir arrangert informasjonsmøter i løpet av høringsperioden og disse møtene blir annon­sert.

Kontakter i Jernbaneverket Utbygging
Tone Israelsen, koordinator offentlig plan: tlf. 916 56 264 E-post: tone.israelsen@jbv.no

Svein Sørheim, leder offentlig plan: tlf. 918 54 705 E-post: svein.sorheim@jbv.no

Gunnar Børseth, kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt hovedområde Oslo: tlf. 906 38 626 E-post: gunnar.borseth@jbv.no

Miguel Carazo, Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt hovedområde Ski stasjon og dagsonen: tlf. 916 56 247 E-post: miguel.carazo@jbv.no (fra mandag 6.2.2012)

Kathrine Kjelland, kommunikasjonsleder, mobiltlf. 913 98 178 E-post: kathrine.kjelland@jbv.no

 

Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog - raskere tog - som kommer når de skal. Follobanen kan kombineres med en fremtidig høyhastighets-bane til kontinentet. Follobanen mellom Oslo S og Ski planlegges med Norges hittil lengste tog-tunnel og blir den første med to atskilte tunnelløp.