Nye undersøkelser for Oslo-Ski

Nå foregår nye runder med grunnundersøkelser for Follobanen og Ski stasjon. Boremannskapene startet opp 15. februar på Ski stasjon, og skal fremover jobbe seg ca 1 km nordover langs traséalternativene for Follobanen inn til Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi har gjort grundige undersøkelser tidligere, sier geotekniker Else Motzfeldt, men ettersom traseene justeres må vi supplere kunnskapen om grunnforholdene. Dette gjelder også inne på Ski stasjon, hvor vi skal starte gravearbeider allerede i mai.  

Grunnundersøkelsene er helt nødvendig for å planlegge Follobanen, og kartleggingen er viktig for å beregne gjennomførbarhet, kostnader og konsekvenser. Traséplanleggingen er en balansegang mellom grunnforhold, tekniske krav og hensynet til omgivelsene.  

- Denne gangen gjør vi grunnboringer langs aktuelle dagsoner, forteller Motzfeldt, og alle grunneiere som blir berørt i denne omgang er kontaktet i forkant av boringene.Grunnboringer på jordene nord for Ski stasjon. Foto: Else Motzfeldt/ Jernbaneverket.

 - Si fra om borehull!
Jernbaneverket har gjennom annonser for Follobanens planprogram bedt grunneiere med energi- og varmebrønner om å melde fra om dette.  

- Nå samler vi inn dokumentasjon på private borehull, sier geolog Bjørnar Gammelsæter. I planleggingen har vi behov for å vite hva tunnelarbeidene kan påvirke i området. Vi vet at det er en god del som har skaffet seg varmebrønner, og det er interessant for oss å få vite om alle borehull innenfor planområdet – selv om de ikke ligger midt i en av tunneltraseene.  

- Til sommeren skal vi gjøre såkalte resistivitetsmålinger for tunnelen, opplyser Gammelsæter. Dette er målinger som gjøres ved å sende elektriske impulser ned i bakken, og målingene vil ikke ha påvirkning på eiendommer. Til høsten blir det enda flere undersøkelser, særlig i Nordstrandsområdet, men vi kommer tilbake med mer om hvor dette skal foregå når det nærmer seg sensommeren.  

Flere typer undersøkelser
Tidligere har det vært gjort mange grunnundersøkelser på prosjektet, både grunnboringer, seismiske undersøkelser og kjerneboringer. De ulike typene undersøkelser supplerer til en viss grad hverandre. Grunnboringer gir informasjon om dybden ned til fjell og hva slags type løsmasser grunnen består av. Seismiske undersøkelser gir også kunnskap om dybden ned til fjellet, men i tillegg gir de informasjon om kvaliteten til det underliggende fjellet. Kjerneboringer gir mer nøyaktig informasjon om fjellkvaliteten enn seismikken.