Norges lengste jernbanetunnel?

Oslo-Ski kan ligge an til å få Norges lengste jernbanetunnel. Tunnelen kan bli opp mot 19 km lang, og flere vurderinger pågår om blant annet drivemetode og antall løp i tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Romeriksporten er i dag Norges lengste jernbanetunnel. Oslo-Ski kan bli lenger. Foto: Trude Isaksen/Jernbaneverket.- Vi jobber nå med flere traséalternativer for tunnelen og ulike konsepter, opplyser prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Selv om en lang tunnel kan ha sine fordeler, er vi også blitt bedt om å vurdere om det er mulig å få til korte dagstrekninger underveis. Dermed er det foreløpig ikke sikkert at vi får en sammenhengende, lang tunnel.

Ved bygging av dobbeltspor er et stort tunnelløp det absolutt vanligste i Norge, men for Follobanen er det også gjort vurderinger av en dobbeltsporet tunnel med en mindre servicetunnel, samt to enkeltsporede løp. Selv om alt tyder på at en dobbeltsporet tunnel er den rimeligste løsningen på kort sikt, skal det også gjøres en beregning av livsløpskostnader for tunnelen, en såkalt LCC-vurdering. Her vil blant annet fremtidige vedlikeholdskostnader tas med i regnestykket.

- Både to enkeltløp og løsningen med servicetunnel vil gi god tilgang for vedlikehold, fortsetter Kalager, siden togfrie perioder kan utnyttes langt mer effektivt. Med en servicetunnel kan mannskapene benytte denne til adkomst og frakt av utstyr, og ved to enkeltløp kan togtrafikken gå for fullt i ett løp mens vedlikehold utføres i det andre. Foreløpig har vi ikke konkludert med hvilket tunnelkonsept Jernbaneverket skal velge, men vi venter at denne avgjørelsen kan foreligge rundt årsskiftet.

Tunneldriving ved sprengning. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.Bore eller sprenge?
Drivemetode er et tema omverdenen vil interessere seg for, i hvert fall om erfaringene fra Vestkorridoren og aksjonen ”www.dobbeltsporet.no” legges til grunn. Det er hittil gjort grove vurderinger av begge metodene, og resultatene viser at boring kan lønne seg dersom Jernbaneverket velger to enkeltsporede løp. Ved en dobbeltsporet tunnel faller sprengning best ut. Les rapporten fra de første vurderingene til høyre i denne saken.  

- Årsaken til denne forskjellen er at tunnelboremaskiner egner seg godt til løp med mindre tverrsnitt, forklarer Kalager. Ved et så stort tverrsnitt som en dobbeltsporet tunnel krever og ved så harde bergarter som det er mellom Oslo og Ski, vil boremaskinen få dårligere fremdrift enn en sprengt tunnel. Samtidig er det også slik at tunnelboremaskiner er en stor investering. Desto lenger tunnelen er, desto lenger kan en slik maskin utnyttes. Dette betyr i praksis at tunnelboremaskiner lønner seg bedre for lange enn for korte tunneler.

Tverrslag og angrepspunkter
Ved en boret tunnel er det foreløpig sett på en løsning med et stort riggområde omtrent midt på traseen og fire tunnelboremaskiner. Disse maskinene vil jobbe parvis nordover og sydover i hvert løp. For sprengning er det lagt opp til seks tverrslag underveis. Det betyr totalt 12-14 angrepspunkter på tunnelen når man tar med tunnelinnslagene i hver ende.

- Vi har lagt opp til en optimal fremdrift på tunneldrivingen, sier Kalager. Med dette mener vi at fremdrift og kostnader er i god balanse. Det ser ikke ut til at flere tunnelboremaskiner eller flere tverrslag vil gi en økt fremdrift som står i forhold til merkostnadene dette vil gi. Plassering av tverrslagene er også under vurdering, men dette er forhold som avgjøres gjennom den offentlige planprosessen.