Konseptanbefaling for Oslo-Ski

Jernbaneverket anbefaler at traseen for nytt dobbeltspor skal gå direkte mellom Oslo-Ski, uten stopp på Kolbotn og Vevelstad. Dobbeltsporet planlegges og bygges som en helhet, og oppgradering eller eventuell relokalisering av Kolbotn stasjon vil skje som eget, prioritert prosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kolbotn stasjon skal videreutvikles, men det blir ikke som et stopp på Follobanen. Foto: Jernbaneverket.Planen for Follobanen fra 1995 har gjennom utredninger vist seg å ikke holde mål i dag. Endringer innen trafikk- og markedsutvikling, sikkerhetskrav, kostnader og teknisk utvikling gjorde det nødvendig å se på konseptet på nytt. Anbefalingen skjer etter en helhetlig vurdering av tekniske, økonomiske, samfunns- og transportmessige forhold. 

Kolbotn
En ny, felles stasjon for Follobanen og Østfoldbanen på Kolbotn som tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav vil koste et sted mellom 2,6 til 3 milliarder. Trafikkanalyser viser at dette totalt sett gir marginalt flere reisende pr dag sammenlignet med en direktelinje. Økningen i reisende fra Kolbotn kan ikke oppveie de høye kostnadene for en ny, felles stasjon. 

Kolbotn stasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming og standard. Oppgradering eller eventuell relokalisering vil sikre Kolbotn som et fremtidig knutepunkt og gi flere reisende på Østfoldbanen. Alternativer for Kolbotn stasjon skal nå utredes videre. Avhengig av hvilket alternativ som velges, vil Jernbaneverket vurdere når en utbygging bør gjennomføres. 

Vevelstad
En ny stasjon for Follobanen på Vevelstad vil på grunn av geologiske og topografiske forhold gi både høye kostnader og store inngrep i natur- og bomiljø. Samfunnsgeografiske analyser viste at Vevelstad ikke vil få betydning som et større kollektivknutepunkt slik som tidligere antatt. Stasjonen ble derfor tidlig silt ut fra videre utredningsarbeid. 

Et langt bedre togtilbud enn i dag
Selv uten stopp på Follobanen vil både Kolbotn og Vevelstad kunne få et bedre togtilbud med Østfoldbanen enn i dag. Årsaken til dette er at Follobanen frigjør kapasitet på Østfoldbanen, slik at det er mulig å kjøre flere lokaltog. Dette kommer også de andre lokaltogstasjonene til gode. En oppgradert Kolbotn stasjon tilrettelagt for bussmating vil være et viktig bidrag til utvikling av et godt transportsystem i Sørkorridoren.