Konsekvensutredningen er nå godkjent

1. mars 2012 ble Follobanens konsekvensutredning (KU) godkjent av Samferdselsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet. Denne godkjenningen legger til grunn viktige premisser og hensyn som tas med i det videre reguleringsplanarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konsekvensutredningen kartlegger og belyserpåvirkningene det nye dobbeltsporet Oslo-Ski vil ha på miljø og omgivelser. I sitt godkjenningsbrev sier Samferdselsdepartementet (SD) at Jernbaneverket har oppfylt utredningsplikten og at det foreslåtte programmet med supplerende utredninger for reguleringsarbeidet er dekkende.

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet. Godkjenningen av konsekvensutredningen markerer at vi formelt sett går videre til neste planleggingsfase, som er reguleringsplanarbeidet, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

Godkjenningsbrev fra Samferdselsdepartementet

Konsekvensutredning for Follobanen

Trasévalg i Oslo

Jernbaneverket har, etter at konsekvensutredningen ble oversendt SD, endret på planene for trasé inn til Oslo S. Den valgte traséen vil gå gjennom Klypen området som er en del av middelalderparken. Samferdselsdepartementet er enig i Jernbaneverkets vurdering av at en samling av fire spor i Klypen ikke utløser behov for en ny konsekvensutredning av dette alternativet i reguleringsplanarbeidet.

SD er tilfreds med traséen gjennom Klypen og mener den er bedre for trafikkgjennomføringen samt at det er mindre i konfliktfylt og komplisert forhold til kulturminnene i området enn de to alternativene for utgående Follobane som tidligere har vært ute på høring.

Det videre reguleringsplanarbeidet skal derfor konsentreres rundt det optimaliserte alternativet med fire spor gjennom Klypen og trasé videre gjennom Ekebergåsen. Videre innspill til dette alternativet er at en overbygging av traséen vil være positivt for hele området rundt Middelalderparken.

Follobanen og miljøet

I godkjennelsen trekker departementet spesielt frem at det skal tas hensyn til Follobanens påvirkning på miljøet. Det er spesielt viktig å unngå en negativ påvirkning på bekker og tjern med utsatte arter samt lekkasjer fra anlegg som kan berøre eksisterende vannkilder.

Drivemetode

Departementet slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om at det i reguleringsplanarbeidet legges til rette for både sprengning og/eller boring. I videre valg av drivemetode anbefales det at en totalvurdering av økonomi, framdrift og konsekvenser legges til grunn for dette valget. Ytre påvirkninger av trafikk i forbindelse med anleggsarbeid og transport av store mengder steinmasser, samt hensyn til naboer, skal vektlegges.

Videre arbeid

For det videre arbeidet sier SD at Jernbaneverket skal i detalj- og reguleringsplanarbeidet, samt arbeidet med kontraktstrategi, finne kostnadsoptimale løsninger. Imidlertid presiseres det at kostnadsreduserende tiltak må likevel ikke gå ut over Follobanens funksjonalitet.

Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille reguleringsplanene for Oslo, Oppegård og Ski. Våre forslag skal legges ut på offentlig høring våre/sommer 2012.