Justerte kostnader for Follobanen

Jernbaneverket justerer kostnadsanslaget for Follobanen. Ny standard, tunnel-løsning og mulighet for høyere fart er blant årsakene til at prosjektet foreløpig er beregnet til ca. 18 milliarder kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser Follobanens framtidige kobling til Oslo S via Klypen.Oppdaterte kostnader blir presentert i forbindelse med ferdigstillelse av detaljplanen i midten av 2012 og er avhengig av prosjektets omfang og av markedssituasjonen.

– Follobanen er viktig for å øke kapasiteten inn og ut at av Oslo og er en forutsetning for InterCity-utbyggingen sørover. I planleggingen har vi lagt inn nye og fremtidsrettede løsninger for en bane som skal tjene samfunnet i generasjoner fremover. Det har økt kostnadene i forhold til det som var forutsetningen tilbake i 2008, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen.

Anbefalingen i 2008 var å bygge ett dobbeltsporet tunnelløp for 200 km/t og kostnadsanslaget i Nasjonal Transportplan var 11,9 milliarder kroner. Etter anbefaling fra Jernbaneverket besluttet Samferdselsdepartementet senere en løsning med to atskilte tunnelløp - for første gang i Norge. Det økte kostnadsoverslaget til 13,7 milliarder. Begrunnelsen for valget var sikkerhet og bedre løsninger for drift og vedlikehold.

Framdrift
Nikolaisen mener kostnadsøkningen ikke påvirker framdriften av Follobanen. – Jernbaneverket forholder seg til at Follobanen skal bygges. Vi forbereder oss på å bygge Follobanen så raskt og effektivt som mulig og føler oss trygge på at den kommer, sier Nikolaisen.

Utbyggingsdirektøren før støtte av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som sier dette til NRK Østlandssendingen. – Dette prosjektet er så viktig både for innfarten inn mot Oslo og for Østfoldbanen at denne kostnadsøkningen ikke truer prosjektet, sier Kleppa.

Stor interesse
Utenlandske og norske entreprenørselskaper viser stor interesse for bygging av Follobanen. – Prosjektet er nå i en fase der det detaljeres ytterligere hvilket omfang prosjektet skal ha. Follobanen er en del av en helhet og Jernbaneverket ser på grensesnittet mot andre prosjekter. Også markedssituasjonen har stor betydning for de endelige kostnadene. Det er store kontrakter som skal inngås, understreker utbyggingsdirektør Nikolaisen.

Høyere hastighet
Jernbaneverket anbefaler nå at en fart på 250 km/t blir utgangspunktet for byggingen av Follobanen. Økt fart medfører blant annet behov for noe større tunnel. Av vedlikeholdsmessige årsaker er Norges lengste jernbanetunnel nå planlagt med 100 % vann- og frostsikring.

Mer omfattende
Blant de større, nye utgiftspostene for Follobanen er et mer omfattende signalanlegg og andre jernbanetekniske løsninger. I tunnelen inn mot Oslo er det behov for en forskyvning av traséen østover for å unngå konflikt med eksisterende tunneler og lagerrom. Dermed må det lages lengre tverrslagstunneler for anleggsperioden. Jernbaneverket skal bygge en tett og sikker tunnel gjennom Ekebergåsen.

Ny løsning
I den tidlige planleggingsfasen i 2008 var det ikke klarlagt løsning for innføring av sporene til Oslo S. Ny løsning for god kapasitet og hensyn til kulturminner har gitt økte kostnader. Det er også tatt med en nødvendig omlegging av Østfoldbanens trasé inn mot Oslo S.

Avgreninger
For å få til en god tilpasning til en eventuell fremtidig høyhastighetsbane med trasé utenom Ski stasjon, har Jernbaneverket sett på en løsning nord for Ski stasjon der høyhastighetsbanen kan fortsette i egen trasé rett sydover. I prosjekteringen av Follobanen er det foreløpig tatt hensyn til et slikt tilknytningspunkt. Ved nye Ski stasjon har blant annet utvidede krav til hensettingsspor (togparkering) og krav om bredere plattformer ført til økte kostnader. I Oslo er en avgrening for viktig godsforbindelse til Alnabru tatt inn i prosjektet. Follobanen og Østfoldbanen i samspill skal gi en ny hverdag for togpassasjerene. Når Follobanen er ferdig vil det også være mulig å kjøre flere godstog på strekningen.