Informasjonsmøte om byggestart på Ski

Byggestart på Ski stasjon nærmer seg, og Jernbaneverket arrangerer informasjonsmøte 15. april kl 1900 på Thon Hotel Ski. Alle interesserte er velkommen!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik skal nye Ski stasjon bli til slutt. Illustrasjon: Ole Krogness.Byggearbeidene på Ski stasjon er de aller  første anleggsarbeidene som skjer i det store prosjektet dobbeltspor Oslo-Ski.

- Vi gleder oss til å ta fatt på Ski stasjon i mai, sier prosjektleder Janette Brask. På informasjonsmøtet skal vi fortelle om arbeidene som skal foregå på Ski i årene som kommer. Rett etter påske sendte vi ut nyhetsbrev med invitasjon til informasjonsmøtet til husstandene i sentrum nærmest stasjonen.

Nyhetsbrevet kan du se som pdf til høyre i denne saken.

Arbeidene som starter i mai forbereder den senere totalombyggingen av stasjonen. Vi skal grave inne på stasjonsområdet og i området rundt. I første omgang bygger vi lite som blir synlig – det meste skal graves ned i grunnen.  

- I løpet av sommeren og høsten har vi lagt opp til totalt seks såkalte togbrudd på Ski, forteller Janette. Dette betyr stans i all togtrafikk forbi Ski, og disse bruddene er lagt til helger slik at vi ikke skal påvirke togtrafikken alt for mye. Vi er nødt til å stanse trafikken delvis fordi vi skal gjøre inngrep i det jernbanetekniske anlegget, og fordi kjørestrømmen må frakobles for å sikre anleggsarbeiderne mot farlige situasjoner.

 50 km kabler legges om
- Totalt skal vi legge om 50 km med kabler inne på stasjonsområdet, forteller Brask, og dette er lenger enn strekningen mellom Ski og Rygge flyplass. Kabelomleggingen er helt nødvendig for at togtrafikken skal kunne gå så uhindret som mulig i de neste fasene av anleggsarbeidet.  

De forberedende arbeidene er ferdige i desember 2010, og de neste arbeidene starter opp i mars 2011. Da er det arbeider med de nye hensettingssporene for tog inne på stasjonen som settes i gang. Disse sporene skal stå ferdig mot slutten av 2012, og skal brukes til oppstalling av tog nattestid – samt selvsagt til å snu togsett i trafikk.     

- Når hensettingssporene er fullført, er Ski stasjon klar til å ta i mot de nye togsettene som NSB har bestilt, sier Brask. Allikevel er dette bare begynnelsen på den omfattende totalombyggingen av Ski stasjon. I de etterfølgende årene skal stasjonen utvides fra 3 til 6 spor med nye plattformer, det skal bygges ny undergang, bussterminal, parkeringsplasser og Nordbyveien skal legges om.

Hensyn til naboer og miljø
Det er laget en egen plan for hvordan nærmiljø og natur skal følges opp under anleggsarbeidene.

 - I miljøoppfølgingsprogrammet setter vi krav til hvordan entreprenørene skal håndtere avfall, utslipp, støy og støv, sier Brask. Miljøoppfølgingsprogrammet setter også krav til hvordan Jernbaneverket skal holde nærmiljøet oppdatert om hva som skjer på Ski stasjon.  

- Vi ønsker å informere aktivt om hva som skal skje på Ski, sier Brask. Blant annet skal vi skal sende ut nyhetsbrev med statusoppdateringer til nærområdet, og spesielt støyende arbeider blir varslet på forhånd. Miljøoppfølgingsprogrammet slår fast at dersom vi skal utføre støyende nattarbeider, så skal nære naboer få tilbud om alternativ overnatting.

 -  Jernbaneverket ønsker at terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss, og vi oppfordrer alle som lurer på noe til å ta kontakt med prosjektets kommunikasjonsmedarbeidere. Ingen spørsmål er for store, og ingen spørsmål er for små, fastslår Brask.   

Overvåkningsprogram for miljø
I 2007 satte Jernbaneverket i gang et overvåkningsprogram på Ski for å registrere og måle grunnvannsnivå og setningsendringer. Programmet er et viktig verktøy for å unngå skader på miljø og bygninger i byggeperioden. Mange rundt Ski stasjon har allerede setningsbolter montert på bygninger, men Jernbaneverket ønsker også å sette opp flere bolter og måle inn nye bygninger. Alle aktuelle eiere vil få eget brev om dette. I løpet av våren vil enkelte også få brev om bygningsbesiktigelse, slik at både eier og Jernbaneverket har dokumentasjon på tilstand før byggearbeidene starter.