Hvordan påvirker Follobanen deg?

Arbeidet med den nye Follobanen mellom Oslo og Ski er igang. Hvordan vil prosjektet påvirke deg som bor langs strekningen?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1. Viktige milepeler
2. Energibrønner
3. Skade på hus og eiendom
4. Erstatning
5. Støy
6. Når banen står ferdig?

Follobanen mottar jevnlig spørsmål fra naboer og andre som er berørt av utbyggingen. Det store spørsmålet er hvordan byggingen av Follobanen vil påvirke den enkelte og den enkeltes eiendom. Her er en oversikt over sentrale spørsmål med svar.

1. Viktige milepeler:
Når starter byggingen?
Forberedende arbeid har startet opp og hovedarbeid begynner i 2015/2016.  

Når skal banen stå ferdig?
Follobanen skal etter planen være ferdig i slutten av 2021.

Hvor går Follobanen?
Det nye dobbeltsporet er planlagt fra Oslo S til samferdselsknutepunktet Ski. På våre nettsider finner du et kart som viser hvordan traséen skal gå. Her kan du sjekke hvor din eiendom ligger i forhold til denne.
Direktelenke til kart: http://biodata.no/innsyn_follobanen/

2. Energibrønner:
Hvordan påvirker Follobanen min energibrønn?
Dette varierer i hvert tilfelle og er avhengig av hvor din brønn ligger i forhold til den planlagte tunnelen. Om du er innenfor det regulerte området må du registrere din energibrønn. Sjekk hvor det regulerte området er på vårt kart.
Registrering av energibrønn kan du gjøre ved å ta kontakt med Jernbaneverket eller bruke vårt registreringsskjema på internett.

Hva skjer om min energibrønn kommer i konflikt med Follobanen?
Hvis mulig vil Jernbaneverket forsøke å erstatte brønnen med en tilsvarende. I de tilfeller dette ikke er mulig vil erstatning bli beregnet ut i fra gjeldende erstatningsrettslig praksis. Erstatningsrettslig praksis tilsier det som har blitt fastsatt av rettsvesenet i tilsvarende saker tidligere. Hvert tilfelle er forskjellig og må derfor behandles for seg.

3. Skade på hus og eiendom:
Kan byggingen av Follobanen føre til at jeg får skade på mitt hus?
Når man bygger jernbane inkludert tunneler er det alltid en fare for at utforutsette ting oppstår. Imidlertid gjør Jernbaneverket alt for å unngå dette. Før byggingestart har vi derfor kartlegge grunnforholdene i de områdene som blir berørt, slik at vi minimerer faren for at det kan oppstå uforutsette hendelser.
Jernbaneverket  kartlegger også privat eiendom. Ved å gjennomføre slik kartlegging oppnår vi to ting. For det første at vi kan gjøre tiltak slik at vi unngår eventuelle skader. For det andre vil alle parter stå bedre rustet hvis det skal oppstå en skade, og situasjonen er godt dokumentert både før og etter at skaden har oppstått.

4. Erstatning:
Hvem har juridisk ansvar om det skulle oppstå et problem?
Follobanen blir bygget av Jernbaneverket og det er Jernbaneverket som er juridisk ansvarlig for skader som er en følge av byggingen.

Hva er mine rettigheter i forhold til erstatning?
Dine rettigheter er tatt vare på i loven og Jernbaneverket plikter å følge erstatningsrettslig praksis. Denne praksisen tar hensyn til:

  • Konkrete skader på eiendom som er en direkte følge av utbyggingen av Follobanen
  • Tidligere investeringer på eiendom
  • Tap av besparelser i fremtiden

Hva en eventuell erstatning innebærer blir vurdert i den enkelte sak og er derfor ikke mulig å si noe om på generell basis.

5. Støy:
Follobaneprosjektet samarbeider tett med Oslo og Ski kommune for å tilrettelegge alle arbeidene slik at ulempene med støy blir minst mulig. I perioder med mye støy vil alle naboer bli varslet i god tid før arbeidene starter opp.

Støy i anleggsperiode?

Det kan bli noe støy for det enkelte områder i noen uker i forbindelse med arbeidet med tunnelen. I tillegg vil noen områder få større trafikk i forhold til frakt av masse fra tunnelen.

Hvor mye støy og hvordan denne arter seg er avhengig av den metode som blirt brukt til å bygge tunnel nær der du bor.
Tunnelen på Follobanen skal den hovedsaklig bygges ved bruk av en tunnelboremaskin (TBM), men ca. 1/3 av tunnelen bygges ved hjelp av tradisjonell sprengning. Dette gjelder f.eks. alle mindre tunneler som adkomsttunneler og tverrforbindelser.
Bruk av TBM vil oppleves som en svak og jevn during i bakken. Dette er en lavfrekvent lyd som merkes over avstander opp til 200 meter. Sprengning vil merkes som en noe skarpere lyd og rystelser vil merkes i huset akkurat når det sprenges.
Tunnelen skal bygges dypt under bakken og støyen blir derfor svært begrenset.

Når det gjelder de øvrige delene av prosjektet (fra tunellen og inn til Oslo S, dagstrekningen fra tunnelen til ski stasjon, byggingen på Ski stasjon og bygging av hensetingsspor på Ås) vil det også blir noe støy. Dette vil oppleves som støy fra en vanlig anleggsplass. Type støy og hvor mye støy vil variere avhengig av aktivitetene på anleggsplassen. Ved for eksempel spunting og pæling vil støyen i perioder være høy.

Jernbaneverket vil i gjennomføringen av byggearbeidene følge de gjeldende lover og regler når det gjelder grenser for støy og når på døgnet støyende arbeider utføres. Alt som er teknisk mulig vil bli gjort for at byggingen av Follobanen vil bli gjennomført på så skånsomt vis som mulig.

Støy når tunnelen er ferdig?
Follobanen blir ikke forskjellig fra andre togstrekninger i forhold til støy. Dette gjelder også tunnelstrekningen. Tunnelen vil ligge så langt under bakken at det ikke skal være et problem med støy. I tillegg vil vi investerer i støydempende tiltak i de deler av tunnelen som kan være ekstra utsatt pga. av forskjellige typer fjell.

6. Hvordan vil banen påvirke min hverdag når den står ferdig?
Den nye Follobanen vil gi en reisetid mellom Oslo og Ski på 11 minutter.

Togavgangene på Østfoldbanen vil bli hyppigere. Follobanen og Østfoldbanen i samspill skal gi en ny hverdag for reisende. Fire spor til Oslo gir rom for flere tog, raskere tog – og tog som kommer når de skal.

Jernbaneverket arbeider systematisk med forbedring av sikkerheten for å unngå skader på mennesker, miljø og materielle verdier.