Hvem har bruk for 2 X Kheopspyramiden?

Jernbaneverket lyser rekordstore mengder steinmasse ut på anbud for å få kontakt med interessenter som helt eller delvis kan ta over masser fra utbygging av tunnelen på Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Steinmassene er på ca. 10 - 11 millioner tonn eller minst 2 X Kheopspyramiden. Flere interesserte har meldt seg.
Jernbaneverket henvender seg til alle statlige, fylkeskommunale, kommunale eller private aktører som kan ha behov for hele eller deler av massene. I vurderingen skal det legges stor vekt på best mulig miljø- og samfunnsmessig utnyttelsen av massene.

Jernbaneverket planlegger utbygging av dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski (Follobanen), med Norges lengste jernbanetunnel på 19,5 km. Steinmassene er nå kunngjort på Doffin (Den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge). Massene skal tas ut over en periode på ca. 3 - 3,5 år.  Arbeidet begynner etter planen i 2014, men mindre sprengnings-arbeider for å lage tverrslags-tunneler kan trolig starte i 2013.

En sjelden ressurs
-Vi ser på steinmassene som en stor ressurs som kan gi unike muligheter. Det er et mål å bidra til gjenbruk på en innovativ og miljømessig god måte, sier prosjektsjef for Follobanen, Anne Kathrine Kalager.
- Aktører som har arealer for deponering eller forslag til bruk av steinmassene er velkommen med forslag og anbud, sier Kalager, og understreker at Follobaneprosjektet ønsker forslag til kjente, så vel som hittil ukjente bruksmuligheter.

Jernbaneverket ønsker også å få inn forslag til alternative produksjons-metoder som kan bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til massene fra tunnelbygging. Et eksempel som utredes er muligheten til å bruke deler av steinmassene til produksjon av betongelementer til tunnelen.

Ulike typer steinmasser
Den lange tunnelen på Follobanen skal bygges ved å sprenge og/eller ved å bruke tunnelboremaskin. Det er ennå ikke bestemt hvilken drivemetode som hovedsakelig skal brukes. Derfor er steinmasser fra begge drivemetoder beskrevet i utlysningen. Hvordan massene er (f.eks. om de er mer eller mindre finkornet) og hva de kan brukes til, avhenger av drivemetode.

Kontroll med miljø og klimagassutslipp
I Jernbaneverket generelt og i Follobaneprosjektet spesielt, er det stort fokus på miljømessige hensyn. Follobanen er et pilotprosjekt for JBV Utbygging når det gjelder miljø og er det eneste, store samferdselsprosjekt som bruker et miljøbudsjett og en miljøkalkulator for å føre kontroll med miljøaspekter ved prosjektet.

-Jernbaneverket vil legge vesentlig vekt på miljømessige sider ved håndtering av overskuddsmassene og vil søke etter løsninger for å finne den tryggeste transporten av hensyn til nærområdene, sier prosjektleder for bygging av tunnelen på Follobanen, Thor Stenersen.

Riktig pris til riktig formål
Follobaneprosjektet går bredt ut og det er viktig å gi alle parter like muligheter.  Prosjektet informerer i første omgang om utlysningen og går deretter i dialog med interessenter for å få en oversikt over mulighetene. Jernbaneverket skal også arrangere en konkurranse mellom tilbydere der miljø i bred forstand, kapasitet, transportsikkerhet, trygghet for levering og pris vil være avgjørende faktorer for det endelige valget.

Fristen for å komme med tilbakemelding på utlysningen er 20.august 2012. Det planlegges signering av kontrakt(er) ca.15.november 2012.

Steinmassene fra det som blir Norges lengste jernbanetunnel tilsvarer:

  • ca. 47 ganger volumet av Oslo Plaza
  • ca. 30 ganger volumet av Posthuset i Oslo
  • minst 2 ganger Kheopspyramiden i Egypt
  • en fotballbane som er 800 meter høy

Intervju i NRK Østlandssendingen 21. juni 2012

Kontakt

Prosjektleder tunnel Thor Stenersen
Tlf: 906 59 649 Mail: Thor.Stenersen@jbv.no 

Prosjekteringsingeniør Tore Askilrud
Tlf: 412 22 161 Mail: Tore.Askilsrud@jbv.no

Leder kommunikasjon Kathrine Kjelland
Tlf: 913 98 178 Mail: Kathrine.Kjelland@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth
Tlf: 906 38 626 Mail: gunnar.borseth@jbv.no

Hilde Lillejord, Jernbaneverket