God massetransport er viktig

Hvordan transportere store mengder masse fra byggingen av Follobanen? Transport av masser med lastebiler er beskrevet i forslaget til reguleringsplan, men også sjøtransport, transportbånd, tog eller en kombinasjon er aktuelt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi vurderer alternativer til lastebiltransport og er opptatt av å få til utbyggingen av Follobanen så skånsomt som mulig for omgivelsene. Samtidig skal vi sikre en effektiv utbygging, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager i Follobanen.

Follobanen har i august og september gjennomført fem informasjonsmøter i Oslo.  Spørsmål om massetransport og håndtering av steinmassene har vært et aktuelt tema.

Transport av massene vil påvirke nærmiljøet i flere områder og det kan oppstå utfordringer i forbindelse med støy, støv og trafikkavvikling. I denne forbindelse arbeider Follobaneprosjektet med flere muligheter for transport av masse på vei, tog og via sjøveien.

For å gjøre transporten så skånsom som mulig for omgivelsene vil Follobanen sette i verk tiltak i samarbeid med nærmiljøet.  Eksempler på slike tiltak er:

  • Påbudte transportruter for massetransport
  • Opphold i massetransport ved skolestart
  • Midlertidig lysregulering eller andre fysiske tiltak
  • Utbedring av veikryss, fotgjenger-overganger, etc.
  • Trafikkvakt på særlig utsatte steder

Trafikksikkerhet

Follobaneprosjektet ønsker å opprette trafikksikkerhetsgrupper som ser på hvilke tiltak som er nødvendig i nærmiljøet og hvordan de kan gjennomføres best mulig.  En slik gruppe kan bestå av ressurspersoner fra politiet, Statens Vegvesen, involverte kommuner, skoler, næringsliv osv.

Totalt vil Follobanen ta ut ca. 11 millioner tonn steinmasser fra tunnelen under Ekebergåsen. Dette tilsvarer ca. 2 x Kheopspyramider og ca. 400 000 lastebillass – dersom bare lastebiler blir brukt.

Per dato er det ikke tatt endelig beslutning om hvordan massene skal gjenbrukes eller lagres.

- Massene vi får fra driving (utgraving) av den lange tunnelen på Follobanen har vært lyst ut på anbud. Vi har mottatt flere interessante tilbud på hvordan massene kan brukes.  Hvordan massetransporten kan foregå vil vi se på i denne sammenhengen, sier Kalager.

En ressurs

Follobanen er åpen for at lagring av massene kan skje både på land og sjø. For Follobanen er det viktig at massene blir sett på som en ressurs og det er et mål at de skal gjenbrukes på en samfunnsmessig og miljømessig god måte.

Reguleringsplanene for i Ski og Oppegård har vært ute på høring og i Oslo er planen ute på høring fram til 17. september. Høringsuttalelser skal sendes til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten via mail til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no.  Husk at alle høringsuttalelser må merkes med saksnummer 201006489-148.