Fremskyndet planprogram i Oslo

Jernbaneverket legger ut planprogrammet for Follobanen samtidig i både Oslo, Oppegård og Ski. Dette sikrer lik utarbeidelse og behandling av programmet, og samtidig blir planarbeidet i Oslo fremskyndet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Intercitytog på Østfoldbanen syd for Langhus stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Opprinnelig var det planlagt å legge ut planprogram til høring i Ski og Oppegård først, og Oslo noe senere. Nå er i stedet fremdriften i Oslo fremskyndet, mens de to andre kommunene blir noe forskjøvet for å få til en samtidig utleggelse i desember.  

 - Planprogrammet skal bestå av en fellesdel samt en lokal del for hver kommune, forteller Terje Vegem, leder for offentlig planbehandling. Forskyvningen i fremdrift skjer for å sikre at alle tre kommunene får tid til å gi sine innspill til fellesdelen i forkant av høringsperioden. Fellesdelen tydeliggjør og understreker helheten og sammenhengen i prosjektet.  

Et planprogram skal inneholde en beskrivelse av hvilke traseer som skal utredes, hvilke temaer som skal analyseres i konsekvensvurderingene og hvordan den videre planprosessen skal foregå.  

- For å få et underlag til arealplanene må det i forkant gjøres flere tekniske vurderinger, fortsetter Vegem. Disse vurderingene forteller oss hva som er teknisk gjennomførbart og realistisk, mens arealplanen sørger for at konsekvenser og hensyn til omgivelsene ivaretas. Som bakgrunn for de tre traséalternativene vi legger frem i planprogrammet ligger det derfor mange grunnundersøkelser og beregninger.

  En tett og sikker tunnel styrer fremdriften
 Jernbaneverkets planlagte fremdrift for Follobanen har møtt kritikk fra flere hold, og det er sterke ønsker om å forsere både planlegging og bygging av banen.  

 - For oss er det kravet til en forsvarlig planprosess og en sikker gjennomføring av byggearbeidene som er grunnlaget for vår fremdrift, understreker Anne Kathrine Kalager. Follobanen vil hovedsakelig gå i tunnel, og vi er nødt til å ta hensyn til miljøet og beboerne på toppen av tunnelen. Gjennom grundig og god planlegging får vi en forutsigbar byggeperiode, og slik minimerer vi sjansen for lekkasjer, skader og merkostnader.  

 Mange har også lurt på hvorfor den antatte byggetiden for Oslo-Ski er fem til seks år.

  - Det er tunnelen til Follobanen som vil ta tid, fortsetter Kalager. Den kan bli opp mot 19 kilometer lang, og stedvis vil det være vanskelig å etablere angrepspunkter for tunnelarbeidene av hensyn til tett bebyggelse og store høydeforskjeller. Med det vi foreløpig vet om strekningen, er det ikke forsvarlig å planlegge med en raskere fremdrift i tunnelbyggingen. For oss er det kravet om en tett og sikker tunnel som er styrende for fremdriften, avslutter Kalager.