Første runde med informasjonsmøter avsluttet

Fem informasjonsmøter om Follobanen er gjennomført i mars. Befolkningen i Ski, Oppegård, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Nordstrand har hatt første sjanse til å få vite mer om dobbeltsporet, men arealplanleder Terje Vegem kan allerede love: Vi kommer igjen til høsten!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arealplanleder Terje Vegem. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.- Vi har opplevd god tone på møtene, sier Terje Vegem, leder for arealplan. Mange har åpenbart satt seg godt inn i planprogrammet, og vi har fått både gode spørsmål og gode innspill som vi tar med oss videre.  

Alle presentasjonene som ble holdt på møtene er lagt til høyre i denne saken.

 Motstanden mot traséalternativet med en foreslått dagsone på Taraldrud i Ski kommune har vært tydelig i flere av møtene. Flere har nevnt at for befolkningen i Ski og Oppegård vil dagsonen bli en barriere i marka, mens beboere i Søndre Nordstrand ikke ønsker å bli nære naboer til dagsonen.  

- Særlig på Bjørndal var det bekymring knyttet til dagsonen, forteller Terje. Beboerne er engstelig for støy, og ikke minst for om lavere overdekning for tunnelen kan gi setningsskader. Alternativet med dagsone er med som en del av de sikkerhetsmessige vurderingene. Samtidig ser vi på løsninger som kan gi tilfredsstillende sikkerhet også i alternativene uten dagsone.

  Andre viktige innspill har blant annet gått på massetransport og trafikale problemer, tilsig til drikkevannskilden Gjersjøen og plassering av riggområder.    

 - I Gamlebyen var befolkningen opptatt av anleggsperioden, og flere trakk frem at alternativet gjennom Dyvekes vei vil bli en belastning for svært mange beboere i anleggsfasen. Hensynet til beboere blir en del av den kommende konsekvensutredningen, forsikrer Vegem.  

Veien videre går raskt
Høringsfristen for planprogrammet er 9. april, og deretter skal planprogrammet fastsettes av Samferdselsdepartementet i mai.  

 - Til høsten skal vi ut på nye runder med informasjonsmøter i forbindelse med konsekvensutredningen, sier Vegem. Og når den høringen er over, skal traseen fastsettes før jul i år. Alle beboere som nå har fått varsel om planoppstart skal få brev når konsekvensutredningen legges ut til høring.    

 Romeriksporten som skremmebilde
På alle møtene har befolkningen trukket Romeriksporten frem som det store skrekkeksempelet.  

- Vi vil bygge en tett og sikker tunnel, sier Vegem, og dette betyr at vi trenger tilstrekkelig tid til både planlegging og bygging for å gjøre en skikkelig jobb og for å ta de riktige valgene. Hensynet til nærmiljøet er en viktig suksessfaktor for oss, og Follobanen blir ingen suksess om vi ødelegger natur- og boområder under byggingen eller om vi får problemer i driftsfasen. Men det skal heller ikke være tvil om at vi har fullt trykk på planleggingen, avslutter Vegem.