Follobanens tunnel skal drives med tunnelboremaskiner

Tunnelen for den nye Follobanen skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner som hoved-metode, i tillegg til tradisjonell sprenging. Jernbaneverkets beslutning åpner for stor internasjonal, så vel som nasjonal deltakelse i byggingen av Norges hittil lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fire svære tunnelboremaskiner skal drive den 20 kilometer lange toløpstunnelen på Follobanen. Maskinene starter å bore på Åsland midtveis mellom Oslo og Ski. To maskiner går mot Ski, men to går mot Oslo. <strong> Illustrasjon: herrenknecht AG </strong>
Jernbaneverket har besluttet å drive den nær 20 km lange tunnelen på Follobanen med fire store tunnelboremaskiner (TBM) fra anleggsområde på Åsland utenfor Oslo. To maskiner skal bore sydover til tunnelpåhugget ved Langhus og to maskiner som borer nordover til Bækkelaget. For de siste 2,8 km er det foreløpig forutsatt sprengning. Totalt skal vel 1/3 av tunnelarbeidet på Follobanen utføres med tradisjonell sprengning (drill & blast).

- Jernbaneverket ser frem til å være byggherre for den lange tunnelen på Follobanen. Her kan vi få til innovasjon og godt samspill mellom nasjonale og internasjonale leverandører. Det er viktig å bygge opp kapasitet i leverandørmarkedet for å sikre gjennomføringen av en fremtidig utbygging av InterCity-triangel i neste NTP-periode, sier Jernbaneverkets utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen. 

Kompetanseheving

- Bruk av TBM-teknologi for bygging av tunnelene på Follobanen vil gjennom alliansebygging kunne bidra til en kompetanseheving innen den norske tunnelbransjen. Dette kan i neste omgang styrke norske entreprenørers konkurransekraft i forhold til utenlandske innen tunneldriving, understreker Nikolaisen.

Best egnet

Tunnelen for det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski får to tunnelløp, det vil si en tunnel for trafikk fra Oslo S og en tunnel for trafikk fra Ski. Både tradisjonelt sprengt løsning og bygging med tunnelboremaskiner er vurdert. Jernbaneverkets konklusjon er at bruk av tunnelboremaskiner er best egnet for byggingen av den nær 20 km lange “tvillingstunnelen”. Jernbaneverkets vurderinger har vært grundig verifisert av norske og utenlandske eksperter. 

Grundige vurderinger

Forhold som har hatt betydning for valg av TBM som hoved-drivemetode er lengden på tunnelen, fjellets beskaffenhet og en tett bebyggelse som begrenser muligheten for etablering av mange tverrslag. For konvensjonell sprenging var det forutsatt at de to tunnelløpene skulle drives fra ni ulike tverrslag. Flere av disse tverrslagene, som kunne medført støy og ulemper for nærområdene, er det ikke nødvendig å bygge når valget nå har falt ned på TBM. 

Lang levetid

Internasjonalt er det nå vanlig at tunnelkonstruksjoner, som den på nye Follobanen, dimensjoneres for en levetid på 100 år eller mer. Den industrialiserte prosessen som TBM-driving muliggjør, er en god garanti for høy kvalitet på arbeidet.

Forberedelser

Jernbaneverket og Follobaneprosjektet planlegger viktig forberedende arbeid i 2013. Når valget av drivemetode nå er tatt gir det grunnlag for å få en best mulig gjennomføring av forberedende arbeider før hovedarbeidene begynner i 2014. For leverandører og samarbeidsparter er det viktig å begynne å forberede seg til prekvalifisering og tilbudsprosess. I løpet av 2013 skal det lyses ut anbud nasjonalt- og internasjonalt når det gjelder entreprise for bygging av tunnelen på Follobanen. Follobanen ferdigstilles etter planen i løpet av 2019.

Fakta om Follobanen: 

 • Norges største samferdselsprosjekt
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Landets hittil lengste jernbanetunnel på 19,5 km
 • Første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling
 • Byggestart planlegges i 2014 (viktig forberedende arbeid i 2013)
 • Anlegget etter planen ferdig i slutten av 2019
 • Bygges for fart opptil 250 km/t
 • Gjør det mulig å halvere reisetiden Oslo-Ski
 • Første samferdselsprosjekt med eget miljøbudsjett (pilotprosjekt for JBV når det gjelder miljø)
 • Inkluderer omfattende arbeid på Oslo S og bygging av nye Ski stasjon
 • Er innerste del av InterCity-utbyggingen i sørkorridoren
 • Gir økt trafikk-kapasitet til/fra Oslo
 • 30 % befolkningsvekst ventet innen 2025Gjennomslag med TBM i Hallandsåsen i Sverige. <strong> Foto: trafikverket </strong>