Follobanen og klimaregnskap

Aktive miljøtiltak i byggefasen skal gjøre jernbanen mer miljø- og klimavennlig. Jernbaneverkets pilotprosjekt «Miljøbudsjett for Follobanen» setter ny standard for den framtidige jernbaneutbyggingen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygging av jernbane og tunneler gir betydelige klimagassutslipp. For eksempel er over halvparten av klima- og miljøutslipp fra bygging, drift og vedlikehold av Follobanen, knyttet til utbyggingsfasen, ifølge Jernbaneverkets miljørapport for 2010.


For å oppnå betydelig reduksjoner av klimagass, skal Follobanen stille krav til leverandører og entreprenører. Det vil gi et bedre klimaregnskap. Målet er å få ned klimautslippene og andre miljøskader ved å ha et bevisst forhold til dette når man velger materialer og løsninger.

Leverandørmarkedet skal bidra
Follobanen har utviklet et miljøbudsjett for å definere faktorene for utslipp og tiltak for å få klimagassutslippene ned. Alle store utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket skal fremover bruke denne metoden for å sikre at det tas gode miljøvalg.

For å påvirke leverandørmarkedet har Jernbaneverket inngått et samarbeid med NHO. Leverandørmarkedet skal motiveres til å utvikle og levere mer miljøvennlige produkter. Jernbaneverket ønsker blant annet mer miljøvennlig produksjon av sement og betong- og produksjon av komponenter med lang levetid som gir behov for mindre vedlikehold og færre utskiftinger.

Det er mulig å oppnå store miljøgevinster ved å velge løsninger som er gode i et livsløpsperspektiv. I Follobaneprosjektet skal alle planleggere vurdere løsninger og produkter i forhold til miljøeffektivitet, på samme måte som de vurderer kostnadseffektivitet.

Mer godstrafikk på jernbane
Utbygging av Follobanen vil på sikt frigjøre kapasitet for godstransport på Østfoldbanen. Overføring av godstransport fra vei til jernbane vil gi lavere klimautslipp.

I dag er andelen gods som fraktes med tog til Sverige og Europa liten i forhold til hvor mye som fraktes med bil. Økt kapasitet vil gi jernbanen muligheter til å ta større markedsandeler fra veitransport. I en utredning for Follobanen har Asplan Viak beregnet at samspillet mellom Oslo-Ski og Østfoldbanen kan gi årlig utslippsreduksjon på 33 000 tonn dersom det blir dobbelt så mye godstrafikk med tog i forhold til i dag. Dette utgjør 1 % av det årlige utslippet fra godstrafikk på norske veier.

Klimatiltak for tunneler
Hvor mange tunneler som er nødvendig ved bygging av en jernbane har betydning for hvor høyt utslippet av klimagasser blir. Når det gjelder Follobanen som en mulig start på høyhastighetsjernbane mot Europa, bidrar den i utgangspunktet negativt med sin nesten 20 km lange tunnelstrekning, mens en eventuell høyhastighetsbane videre sydover trolig kan ha en mindre andel tunneler enn enkelte andre norske jernbanestrekninger.

Felles regnemetoder er bra
Jernbaneverket har i samarbeid med de andre transportetatene under arbeidet med Nasjonal Transportplan, utviklet en metode basert på miljømessig livsløpsvurdering. Det betyr at alt fra uttak av råvarer, produksjon, bygging, drift, vedlikehold og avhending er tatt med i regnestykket. Målet er å få sammenlignbare beregninger for de ulike etatene.

Metoden skal brukes til å vurdere prosjekter i tidlig fase slik at miljø blir en del av beslutningsgrunnlaget. Metoden har i utgangspunktet bare omfattet infrastruktur, men kan kobles opp mot transportmodeller og gi svar på når et prosjekt forventes å bli klimanøytralt.

På nordisk nivå har Jernbaneverket tatt initiativ til det som nå er et eget forum for å utarbeide felles beregningsmetoder. Målet er bedre og mer robuste miljø- og klimaberegninger som i framtiden gir flere og mer miljøvennlige samferdselsprosjekter.

Hva betyr det?

Miljøbudsjett: En livsløpsvurdering av investering i jernbaneinfrastruktur med Follobanen som eksempel. Regner ut klima- og miljøgassutslipp som følge av investeringene.
Klimagassbudsjett: En metode for å regne ut klimagassutslipp som følge av bygging, drift og vedlikehold av ny transportinfrastruktur.
Kilde: Jernbaneverket. Miljørapport 2010/Jernbanen skal være et enda bedre miljøalternativ.