Fastsatt planprogram for Oslo-Ski

Planprogram for Follobanen er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Det reviderte planprogrammet finner du i denne saken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Morgenrush på Oslo S fra Ski. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.Last ned planprogrammet til høyre i denne saken. Planområdet omfatter korridor for nytt dobbeltspor Oslo-Ski i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Den kommende konsekvensutredningen med tilhørende høring og offentlig ettersyn vil ligge til grunn for Samferdselsdepartementets trasévalg og godkjenning. Deretter utarbeider vi reguleringsplaner i hver enkelt kommune for den valgte traseen.

Godkjent planprogram medfører at Follobanen planlegges slik: 

  • To tunnelløp
  • Dyp tunnel uten dagsone ved Taraldrud
  • Tilpasset høyhastighet
  • Vestlig alternativ inn mot Ski stasjon utgår
  • Inn til Oslo S via Loenga, alternativ via Dyvekes vei utgår
  • Oppstart av utredning og planlegging av Bryndiagonalen, en forbindelse mellom Follobanens tunnel og godssporet mot Alnabru

 

Frem til byggestart i 2013 vil det foregå diverse registreringer som innmålinger, grunnundersøkelser og registreringer av kulturminner, kulturmiljøer og biologisk mangfold. Grunneiere vil bli kontaktet i forkant av registreringsarbeidene. Personal fra Jernbaneverket vil utføre oppmålingsarbeid i medhold av matrikkellovens § 41. Øvrige registreringer vil bli gjennomført av Jernbaneverkets rådgiverfirmaer.

Planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski er fastsatt i samsvar med § 18 i forskrift om konsekvensutredninger. Programmet er også forelagt Miljøverndepartementet i samsvar med § 8.