Engasjement for Ski stasjon

I begynnelsen av mai settes spaden i jorda på Ski stasjon, og torsdag 15. april holdt Jernbaneverket informasjonsmøte for befolkningen på Ski. Mellom 60 og 70 personer møtte frem i Ski sentrum, og spørrelysten var stor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektleder Janette Brask gleder seg til å starte byggearbeidene på Ski i mai. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- Vi holdt en presentasjon på ca 50 minutter, sier Janette Brask, prosjektleder for Ski stasjon. Jeg gikk gjennom hva vi skal bygge de nærmeste årene, fremdriften og hvordan vi ser for oss at Ski stasjon skal bli til slutt. Vi viste også frem 3D-modellen som er vårt arbeidsverktøy.

- I 2010 gjør vi forberedende arbeider. Da legger Jernbaneverket om ca 50 km med kabler inne på Ski stasjon. For å få til dette, trenger vi totalt seks togfrie perioder i år. Disse periodene varer mellom 12 og 32 timer, og det blir buss for tog. I 2011 og 2012 skal det bygges hensettingsspor og gjøres støytiltak, før hovedarbeidene starter i 2013. 

Miljørådgiver Håvard Kjerkol fortalte deretter forsamlingen om hvordan Jernbaneverket skal følge opp miljøet i byggeperioden, før arealplanleder Terje Vegem orienterte om status for Follobanen. Informasjonsrådgiver Trude Isaksen avsluttet presentasjonen med å fortelle om informasjonsopplegget for Ski stasjon.

Se presentasjonen til høyre i denne saken.

 En engasjert forsamling
Spørsmålsrunden varte nesten to timer, og de fremmøtte var engasjert i både byutvikling, høyhastighet, anleggsveier og støy.  

- For oss er det inspirerende med en så engasjert befolkning, sier Brask. Vi setter stor pris på interessen for Ski stasjon, og Jernbaneverket skal gjøre sitt beste for å få til gode løsninger i samarbeid med kommunen.

 Flere av naboene til stasjonen var bekymret for økt støy, både i anleggsfasen og ved økt trafikk når Follobanen står ferdig.  

- De første arbeidene er stort sett gravearbeider, og arbeider som støyer vil bli varslet spesielt, forteller Brask. Nære naboer vil blant annet få tilbud om alternativ overnatting ved nattarbeider. Vi holder også på med beregninger av hvordan støynivået blir når stasjonen og Follobanen står ferdig.  

Når disse beregningene er ferdig, har Jernbaneverket et grunnlag for å gjøre tiltak for å redusere støyen. Dette kan for eksempel være skifting av ventiler, vinduer og annen støyskjerming.

 Byutvikling på sakskartet

Flere var opptatt av om det er mulig å få til et lokk over Ski stasjon, og om det er mulig å senke sporene. Særlig heving av Nordbyveien bro ble fremhevet som uheldig.

 - Vi er i dialog med kommunen om å forbedre løsningen for Nordbyveien bro, sier Brask. Dette er et av flere temaer som står på sakskartet fremover.  

- Å senke sporområdet vil ha store konsekvenser. For å unngå at det blir for bratt stigning for togene, må både Østfoldbanens østre og vestre linje senkes et godt stykke både syd og nord for Ski. Maksimal stigning for tog er 12, 5 meter pr kilometer. Vi har også forholdt oss til reguleringsplanen for stasjonsområdet som viser en stasjon i dagen.

 Reguleringsplanen for Ski stasjon ble vedtatt av Ski kommune i 2002, og revidert i 2007.