Det går mot en ny løsning for Nordbyveien

Jernbaneverket og Ski kommune er nå enige om en ny ramme for ombygging av rundkjøringen i Nordbyveien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket jobber nå med en ny løsning for Nordbyveien som reduserer konsekvensene for bybildet i Ski sentrum.Løsningen er å senke jernbanesporene i nordre del av Ski stasjon. På denne måten innfris tekniske krav til vei og bane. Selv om rundkjøringen fortsatt må heves noe, blir konsekvensene vesentlig redusert, sier prosjektleder Janette Brask.

Kravene om stigning på vei, og jernbanekravet om avstand mellom skinnegangen og kontaktledning, har medført endringer for jernbanebroen og tilhørende veier. Utfordringen for Jernbaneverket og Ski kommune har vært å finne en teknisk løsning som begrenser konsekvensene for Ski sentrum.

- Det er en grense på hvor mye vi kan heve rundkjøringen. Går vi over denne grensen så får vi et stingningsproblem ved omkringliggende veier og eksisterende bygninger. Ski kommune har gitt klare signaler om at en slik løsning ikke ville bli akseptert, forklarer Brask.

Senking av jernbanesporene med omtrent 80 centimeter muliggjør at rundkjøringen heves mindre en tidligere planlagt. Dermed får inngrepet mindre konsekvenser for bybildet i Ski sentrum.

En krevende sak
- Vi har vurdert å senke sporene enda mer, men da øker faren for setningsskader på omkringliggende bygninger ved senking av grunnvannsnivået. Måling av grunnvannsstanden har pågått i cirka ett år, derfor har det tatt tid å finne den riktige løsningen, sier Brask.

Arbeidet med å finne en tilfredsstillende løsning for Nordbyveien har pågått siden høsten 2010. I denne perioden har Jernbaneverket utredet ulike alternativer for en eventuell omplassering av broen og rundkjøringen. Å flytte broen vil være vesentlig dyrere og ha omfattende negative konsekvenser for eksisterende bomiljø, og bygninger og bebyggelse.

Jernbaneverket har samarbeidet med Ski kommune, Statens vegvesen og Akershus Fylkeskommune om utredningen som har ført fram til anbefaling av sporsenking.

- Det er krevende å finne gode tekniske løsninger for jernbaneanlegg som går gjennom tett bebyggelse, for de vil ofte medføre endringer i bybildet. Vi er glad for at vi nå går videre med ny felles ramme for en løsning som alle parter kan akseptere. Nå gjenstår å jobbe med detaljene i samarbeid med kommunen , sier Brask.