Derfor kobles Follobanen til Oslo S

Follobanens kobling til Oslo S vil sikre en reell mulighet for å øke trafikken mellom Oslo og Ski. Denne koblingen er også en del av en større kapasitetsplan for å skille togtrafikken etter hastighet og stoppmønster.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Å bygge en framtidsrettet jernbane krever at infrastrukturen muliggjør å skille togtrafikken mellom sakte og hurtige tog. På denne måten unngår vi rutemessige bindninger, noe som i praksis betyr redusert kapasitet og dårligere fremkommelighet på jernbanenettet, fastslår Christian Knittler, fagsjef på Kapasitet i Jernbaneverket.

Dette er én av hovedårsakene til at det nye dobbeltsporet skal bygges helt inn til Oslo S. Denne direkte koblingen åpner for at togtrafikken på både Østfoldbanen og Follobanen kan planlegges og utvikles uavhengig av hverandre, for banene vil ikke ha felles infrastruktur på deler av strekningen.

- Det er en forutsetning for at jernbanen skal kunne ta unna den forventede trafikkøkningen de neste årene. Om vi kobler Follobanen til Østfoldbanen før Oslo S, reduserer vi Follobanens effekt til bare redusert kjøretid for regionaltrafikken, og mister kapasitetseffekten for samtlige tog. Dette ville ha gitt en dårlig løsning, advarer Knittler.

Direkte kobling til Oslo S er en forutsetning for at Follobanen skal øke kapasiteten mellom Oslo og Ski.Sårt behov
Kapasitetsutfordringen på dobbeltsporede jernbanestrekninger ligger på endestasjonene, der togene må dele den samme inn- og utkjøringen. De kritiske punktene der togene passerer hverandre i motsatt kjøreretning kalles ”dimensjonerende sporkryss”. Knittler mener at for høy trafikk på disse punktene låser fast kjøreopplegget til én kjørbar ruteplan.

- Å kjøre flere enn cirka 6-8 tog per time i hver retning over et slikt punkt begrenser fleksibiliteten i ruteplanen. Med en innføring av Follobanen helt inn på Oslo S blir det mulig å ha ett dimensjonerende sporkryss for Østfoldbanen og ett eget for Follobanen. En slik utforming gir mulighet for uavhengige togveier til både Østfold- og Follobanen, noe som er en klar fordel, sier Knittler.

Trafikkseparasjonen er nøkkelen til en betydelig kapasitetsøkning. Romeriksporten og Askerbanen er gode eksempler der Jernbaneverket drifter parallelle banestrekninger for forskjellige togkategorier. Flaskehalsene på disse strekningene er stedene der begge baner må dele felles infrastruktur. Derfor bør ikke Follobanen ha felles infrastruktur med Østfoldbanen.