Departementet godkjenner planprogram for Oslo-Ski

- Med godkjenningen av planprogrammet er det tatt et viktig steg for et stort prosjekt som vil gi økt kapasitet, kortere reisetid og mer effektiv og miljøvennlig transport, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dag er den 14,5 km lange Romeriksporten Norges lengste tunnel. Follobanen blir lenger. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.På Samferdselsdepartementets nettsider kan du se pressemeldingen fra statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, samt godkjenningsbrevet som er sendt til Jernbaneverket. Departementet aksepterer også Jernbaneverkets anbefaling fra juli om utsiling av traséalternativer. Dette betyr blant annet at Follobanen får Norges lengste jernbanetunnel med to løp.


Tidligere i år har kommunene akseptert statlig trasévalg av hensyn til en god fremdrift for prosjektet. Denne løsningen innebærer en kommunal regulering når traseen er fastsatt.

 – Dette er i tråd med vårt ønske, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Nå skal Samferdselsdepartementet  fastsette trasé på grunnlag av en omfattende konsekvensutredning, og den sendes ut på offentlig høring før jul.

 Departementet ber også om at planleggingen av Follobanen samordnes med blant annet Høyhastighetsutredningen.

 - Vi følger utviklingen i Høyhastighetsprosjektet tett, sier Kalager, og ser frem til å få nødvendige avklaringer for Follobanen på dette området.   

Bortfall av traséalternativer i Ski og Oslo
Departementet godkjenner at Jernbaneverket stopper planlegging av det ene alternativet inn til Oslo S via Dyvekes vei.  

- Alternativet via Dyvekes vei er ikke ønskelig av hensyn til kulturminner i området, og det er dessuten dyrere og mer teknisk komplisert enn den andre korridoren via Loenga, forklarer Kalager. 

I Ski kommune ber departementet om at både vestre trasé inn mot Ski og løsningen med dagsone ved Taraldrud faller bort.  

- Alternativet med dagsone på Taraldrud i Ski kommune er dyrere enn dyp tunnel, og gir store miljømessige konsekvenser, sier Kalager. I tillegg gir løsningen med lang, sammenhengende tunnel bedre forhold for akselerering av tog.   

- Vi ser at vestre alternativ har større konsekvenser for dyrket mark og bosetning enn østre alternativ, kommenterer Kalager videre. I det østre alternativet er tunnelen noe lenger, og dette skåner omgivelsene i større grad.  

Ny utredning av Bryndiagonalen
Bryndiagonalen er en forbindelse fra Follobanens tunnel med tilknytning til godssporet mot Alnabru godsterminal.  

I brevet ber Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverket starter opp utredning og planarbeid for Bryndiagonalen i tilknytning til Oslo-Ski-prosjektet. Departementet ønsker også at planleggingen legges opp slik at nødvendige forberedende arbeider for Bryndiagonalen kan utføres samtidig som Follobanen bygges. Samtidig pålegges også Jernbaneverket å utrede konsekvensene dersom Bryndiagonalen ikke bygges.

 Fullt trykk på konsekvensutredning
Konsekvensutredningen for hele Follobanen med anbefalt trasévalg skal etter planen sendes på offentlig høring nå i høst.

- Vi har brukt sommeren til registrering av biologisk mangfold og kulturminneundersøkelser, sier arealplanleder Terje Vegem. Nå skal resultatene sammenstilles til temarapporter.  

 - Det er ikke til å legge skjul på at arbeidet blir enklere uten alternativet gjennom Dyvekes vei og dagsone på Taraldrud, fortsetter Vegem. Men dette betyr på ingen måte at vi har god tid – vi har nok av oppgaver å fylle høsten med. Vi regner med at traseen er vedtatt ved årsskiftet.   

- Deretter skal reguleringsplanene for Oslo-Ski sendes på høring sommeren 2011. Et halvt år er kort tid med tanke på å utarbeide planer for Norges største samferdselsprosjekt, avslutter Vegem.