Bedre løsning for innføring Oslo S

En mindre utvidelse av sporområdet mellom Oslo S og Loenga, også kjent som Klypen, kan redusere konsekvensene av Follobanens kobling til sentralstasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har anbefalt Samferdselsdepartementet (SD) et alternativ der både Follobanen og Østfoldbanen bygges i Klypen. Med denne løsningen kan Follobanen slippe å berøre enten Gamlebyen gravlund eller to bygårder i Mosseveien, de to alternativene som ble foreslått i prosjektets konsekvensutredning.

I et brev til Jernbaneverket skriver Riksantikvaren at ”innføring til Oslo S som innebærer fire spor i Klypen vil bli en god løsning for middelalderbyen og middelalderparken”.

- Vi har jobbet i tett samarbeid med Riksantikvaren med å finne en løsning som reduserer inngrepet i dette området. Det har vært en lang arbeidsprosess, marginene er små og hver meter teller mye, sier Per Iversen, prosjektleder for Follobanens innføring til Oslo S.

Illustrasjonen viser alternativet med fire spor gjennom Klypen. Denne løsningen kan redusere de negative konsekvensene av utbyggingen gjennom Gamlebyen i Oslo. Illustrasjon: Aas-Jakobsen.

Teknisk krevende
Teknisk sett er Follobanens kobling til Oslo S av de mest krevende deler av prosjektet. Det er trangt om plassen gjennom Gamlebyen, og i Middelalderparken finnes det verdifulle kulturminner som Jernbaneverket ikke bør berøre.

Lenge vurderte vi to alternativer for bygging av det ene av fire spor inn til Oslo S. (Follobanen krever også omlegging av Østfoldbanens to spor). Det ene alternativet berørte Gamlebyen gravlund, og ville ha medført permanent flytting av flere graver. Siden gravfreden er sterkt vernet i lovverket, var dette alternativet vanskelig å gjennomføre.

Det andre alternativet berørte to bygårder i Mosseveien, og ville ha medført innløsing av 34 leiligheter. Informasjonsmøtene med de berørte naboer fortalte oss at heller ikke dette alternativet ville falle i god jord.

Optimalisert løsning
Våren 2011 tok Jernbaneverket fram igjen et alternativ der alle fire spor legges i Klypen. Vi vurderte og silte ut denne løsningen i en tidligere fase av prosjektet. Jernbaneteknisk var det den rangert lavere enn de to andre på grunn kapasitetsbegrensninger.

- Vi så etter hvert muligheten til å forbedre dette alternativet når det gjelder inngrep i kulturminner, kapasitet, kostnader og byggetid. Men å bygge fire spor krever mer areal i Klypen, så vi måtte drøfte saken med Riksantikvaren, forteller Iversen.

Lokk over sporene
Resultatet av forundersøkelser utført av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) viser at utvidelsen av Klypen ikke vil berøre kulturminnelag i så stor grad som tidligere fryktet.

Riksantikvaren forutsetter at Jernbaneverket setter i gang avbøtende tiltak for å bevare kulturminner og landskap i Gamlebyen. Å bygge et lokk over sporene har vært ett av prosjektets forslag på avbøtende tiltak. Riksantikvaren støtter bygging av dette lokket.