Åsland: Regulering og forberedelser

Jernbaneverket har sendt kommunene Ski og Oppegård forslag til detaljreguleringsplan for tverrslagstunneler. Follobaneprosjektet har behov for med mer plass under bakkenivå.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bakgrunnen er Jernbaneverkets beslutning om at den lange tunnelen for Follobanen skal drives med fire tunnelboremaskiner fra Åsland i Oslo kommune. Som en følge av det blir tverrslagstunnelene noe justert i forhold til vedtatte reguleringsplaner for Follobanen i Ski kommune og Oppegård kommune.

I Ski kommune er det nødvendig å utvide volum under bakkenivå for å få plass til tverrslagstunneler, nisjer og bergrom (fjellhall).

I Oppegård kommune er det planlagt rømningsrom og rømningstunneler. For å legge til rette for nye tverrslagstunneler, rømningsrom og rømningstunneler er det nødvendig å utvide under bakkenivå.

- Det er viktig å tilrettelegge for en rasjonell og effektiv drift av anleggsområdet. Det blir stor aktivitet i Åsland-området, sier ass. prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager.

Justeringen av planene gir mer plass under bakkenivå. Samtidig kommer anleggsområdet noe lengre unna den nærmeste bebyggelsen.

Follobaneprosjektets “hjerte”
Det store riggområdet på Åsland blir etter planen hovedsenteret for arbeidet med det som blir Norges lengste jernbanetunnel. Det er fra Åsland de fire tunnelboremaskinene skal bore – to sydover til tunnelpåhugget ved Langhus og to skal bore nordover til Bekkelaget, eventuelt videre.

På Åsland har Follobaneprosjektet kontakt med naboer og berørte. Et informasjonsmøte er planlagt for et boområde i nærheten som kan bli utsatt for støy under anleggsperioden.

Området forberedes også ved at miljøet kartlegges. Det betyr blant annet at jorda sjekkes for forurensing og det blir vurdert om jorda må renses før det kan etableres rigg- og anleggsområde. Naturforhold i området sjekkes også ut, det vil si om det er truede arter eller annet som må tas ekstra hensyn til. Det er viktig for Jernbaneverket å ha god kontakt med omgivelsene slik at forberedelsene blir best mulig for jernbanen, men også for nærmiljøet.

Forslaget til reguleringsplan for Follobanens trasé gjennom Oslo kommune er til behandling. Når det forberedes på Åsland-området tas det høyde for at reguleringsplanen ikke er endelig vedtatt.

Strøm til Åsland
For å bygge den lange tunnelen for Follobanen planlegges strømforsyning. Norges vassdrags og energidirektorat har sendt på høring søknad fra Jernbaneverket og Hafslund nett om strøm til Åsland.

Søknaden gjelder konsesjon for en ca. 5,6 km lang jordkabel mellom Klemetsrud-Åsland - Bråten åsen i Oslo og Ski kommuner. Søknaden omfatter også riving av ca. 4,4 km luftledning som nå går mellom Klemetsrud og Bråtenåsen - og nye Åsland Transformatorstasjon. Hovedanleggene skal etter planen være i Oslo kommune, men en del av jordkabelen vil ligge i Ski kommune. I Ski vil kabeltraséen følge skiløypetrase som går fra Siggerudveien til Oslos grense ved Elgsrud. Etter kabelleggingen blir traséen planert og kan som før brukes som skiløype og traktorvei.

Oversiktskart over Oslo-Ski med eksempel på riggområde for TBM