Ås forbikjøringsspor

- For å bygge Oslo-Ski er det helt nødvendig å bygge forbikjøringsspor i Ås kommune, sier prosjektleder Truls Andersen. På kort sikt trenger vi sporene for avvikle togtrafikken når Ski stasjon bygges om, og på lang sikt for å ta økningen i godstrafikken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ås stasjon. Forbikjøringssporene skal legges mellom Ås og Ski. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.Det er avklart at forbikjøringssporene i Ås skal håndtere 750 meter lange godstog, men plassering er ikke bestemt. Sporene skal reguleres i tett samarbeid med Ås kommune, og totalt må sporene være ca en kilometer lange. Saktegående godstog skal vente i forbikjøringssporene, mens raske tog suser forbi i dobbeltsporet.  

- Når hovedarbeidene på Ski stasjon starter opp i 2013-2014, må forbikjøringssporene være på plass, forklarer Andersen. Lokaltogene som i dag vender på Ski stasjon skal i stedet snu i sporene på Ås. 

- I tillegg har Ski stasjon et langt spor som i dag brukes som ventespor for godstog. Når dette sporet bygges om, må godstogene ha et alternativ. Hvis ikke, vil all passasjertrafikk på Østfoldbanen forsinkes av godstogene.       

Fremtidig vekst i gods på bane
Jernbaneverkets ønsker å legge til rette for at mer gods skal gå på bane i stedet for på trailere. Østfoldbanen og Follobanen vil til sammen gi godsselskapene muligheter for å kjøre langt flere godstog enn i dag.  

- Østfold er hovedåren for godstrafikk ut og inn av Norge, påpeker Andersen. Potensialet er derfor svært stort for mer miljøvennlig transport med godstog. Forbikjøringssporene på Ås vil både gi rom for flere godstog og redusere reisetiden for passasjertrafikken i fremtiden. Derfor er sporene viktige også i et langsiktig perspektiv.  

Før sporene kan planlegges videre, må Jernbaneverket inngå kontrakter med rådgivningsfirmaer. Dette skjer i april 2011.  

- Nå skal vi se på hvilke muligheter som finnes for plassering av forbikjøringssporene, sier Andersen. Vi varsler oppstart av regulering i 2011. Byggestart blir i 2012-2013.