Åpent møte på Ås

Planarbeidet for bygging av to forbikjøringsspor i Ås kommune er godt i gang. Det første informasjonsmøte med nærmiljøet forteller oss at naboer er opptatt av støy, trasé for anleggsveier og sikkerhet langs lokale veier.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kartet viser planområdet for bygging av nye forbikjøringsspor i Ås kommune.Follobanen har for første gang møtt beboerne på Ås for å informere om bygging av nye forbikjøringsspor. Siden reguleringsplanen skal sendes til kommunen før året er omme, fikk nærmiljøet en redegjørelse om prosjektet og mulighet til å komme med innspill på planarbeidet.


- Vårt generelle inntrykk er at beboerne på Ås er særlig opptatt av avbøtende tiltak for støy, samt anleggstrafikk og sikkerhet i byggefasen. Møtet var veldig positivt, og innspillene vi har fått skal nå inkluderes i planarbeidet, sier Sigrun Tytlandsvik, som er ansvarlig for den offentlige prosessen.

Forbikjøringssporene skal bygges nord for Ås stasjon og er en del av Follobanen. På kort sikt er bygging av disse sporene nødvendig for å avvikle togtrafikken under ombygging av Ski stasjon. På lang sikt skal de nye sporene styrke kapasiteten på Østfoldbanens vestre linje både for godstog og persontog.

Trafikksikkerhet øverst på listen
Driftsveien på vestsiden av jernbanen brukes i dag som skolevei. Beboerne i Ås er derfor opptatt av trafikksikkerheten.

- Skoleveien blir berørt i anleggsperioden. I felleskap med foreldre og skolen ønsker vi å finne en god og sikker løsning for de barna dette vil gjelde. Trafikksikkerheten er veldig viktig også for oss, sier prosjektleder Truls Andersen.

Hvordan støybildet vil endre seg etter utvidelsen av jernbanen var også et sentralt tema på møtet. Truls Andersen sier at prosjektet allerede har skissert flere mulige løsninger– én av dem er bygging av støyvoller langs jernbanen.

- Vi skal passe på at støy fra kjørende tog ikke overstiger kravene i nasjonale støyforskrifter for nye jernbaneanlegg. Dette er noe vi fortsatt jobber med, og vårt ønske et å finne gode løsninger i samarbeid med Ås kommune, sier Andersen.

Tett kontakt med grunneiere
Jernbaneverket har foreslått å bygge en anleggsvei som grener av fra E18 på vestsiden av jernbanen. Forslaget ble utarbeidet i samarbeid med Statens Vegvesen og Ås kommune, men lokale grunneiere har påpekt at inngrepet i dyrket jord kan bli stort.

- Vi har snakket med flere grunneiere og fått med oss deres synspunkter på den foreslåtte anleggsveien. Vi skal nå vurdere på nytt denne løsningen, for vårt ønske er å minimere de negative konsekvensene, sier prosjektlederen.

Informasjonsmøtet ble holdt på Åsgård skole mandag 17. oktober, og det kom rundt 15 naboer.

Innspill og kommentarer til planarbeidet sendes til follobanen@jbv.no. Fristen er forlenget til 11. november.