Anbefaler statlig trasévalg og to tunnelløp for Oslo-Ski

Jernbaneverket sendte 9. juli en anbefaling til Samferdselsdepartementet om statlig trasévalg for Follobanen, en sammenhengende lang tunnel med to separate løp og bortfall av et traséalternativ ved Oslo S. Nå har kommunene og fylkeskommunen akseptert forslaget om statlig trasévalg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Statlig trasévalg vil gi en forutsigbar fremdrift, og tunnelløsningen gir bedre driftssikkerhet, forenkler vedlikeholdet og øker sikkerheten for togtrafikken.  

- Vi har ønsket at Samferdselsdepartementet skal velge trasé på grunnlag av en konsekvensutredning, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager, men at kommunene deretter skal regulere detaljene. Jernbaneverket er glad for at kommunene kan akseptere denne løsningen, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Ski, Oppegård og Oslo.  

Det er Samferdselsdepartementet som i samråd med Miljøverndepartementet tar endelig beslutning om videre planprosess. Denne beslutningen ventes i månedsskiftet august-september.  Les Jernbaneverkets brev til departementet til høyre i denne saken.

Endringer i Oslo
Jernbaneverket anbefaler at planlegging av det ene alternativet inn til Oslo S via Dyvekes vei stoppes, og i tillegg at Bryndiagonalen skal utredes. Bryndiagonalen er en forbindelse fra Follobanens tunnel med tilknytning til godssporet mot Alnabru godsterminal.

 - Alternativet via Dyvekes vei er ikke ønskelig av hensyn til kulturminner i området, og det er dessuten dyrere og mer teknisk komplisert enn den andre korridoren via Loenga, forklarer Kalager. Derfor ønsker vi ikke å bruke mer tid og penger på videre arbeid med dette alternativet. Vi ser at Bryndiagonalen vil være svært viktig for godstrafikken i fremtiden, og derfor ønsker vi å starte utredning av diagonalen i forbindelse med planleggingen av Follobanen.

To tunnelløp for Oslo-Ski. Dette bildet er fra jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Lang tunnel og to løp er beste løsning
- Vi ønsker en sammenhengende, 19 kilometer lang tunnel med to løp for Follobanen, fastslår Kalager. Alternativet med dagsone i Ski kommune er vesentlig dyrere enn dyp tunnel, og gir store miljømessige konsekvenser.  

Follobanen må dimensjoneres for både store trafikkmengder, høy fart og mulighet for å kjøre godstog, i alle fall om natten.  Tilgang til tunnelen for vedlikehold og inspeksjon veide tungt i beslutningen.  

- To løp blir den beste løsningen for å få til en effektiv og fremtidsrettet jernbane. Med to enkeltsporede løp kan vi opprettholde trafikken i det ene løpet, mens nødvendige arbeider pågår uforstyrret i det andre løpet. Med et dobbeltsporet løp må hele tunnelen stenges ved feilretting, vedlikehold og for inspeksjon.  

Sikkerheten settes først
 - Sikkerheten kommer alltid først, sier Kalager. Analyser viser at to separate tunnelløp er kvalitativt sikrest, selv om også konseptet med ett stort løp tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet.