44 høringsuttalelser til behandling

Follobanens konsekvensutredning har vært på høring fra 28. april til 17. juni 2011, og til nå har 44 uttalelser kommet inn. – Nå skal vi bruke sommeren på å gå grundig gjennom alt, før vi oversender Jernbaneverkets anbefaling til Samferdselsdepartementet, sier arealplanleder Terje Vegem.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi gir alle uttalelser en grundig behandling, forsikrer Vegem. Deretter må vi se på hvilke endringer som må gjøres i planleggingen som følge av innspillene. Så skal Samferdselsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet godkjenne utredningen.

Enkelte instanser har også bedt om utvidet frist, og Jernbaneverket har akseptert dette. Totalantallet ventes allikevel til å bli i underkant av 50.

 

Utgående Follobane forsvinner inn under Ladegården til venstre i bildet. Videre er det to alternativer inn i Ekebergåsen. Østfoldbanen og inngående Follobane ligger under lokk i Middelalderparken. Illustrasjon: ViaNova/ Aas-Jacobsen. 

- Inne ved Oslo S la vi ut på høring to alternative traseer for den utgående Follobanen. Begge alternativene har store konsekvenser i Gamle Oslo. Når Samferdselsdepartementet har valgt trasé her, gjenstår detaljering i reguleringsplanene for Follobanen i alle de tre kommunene. 

- Foreløpig kan vi oppsummere uttalelsene slik: Befolkningen er i hovedsak bekymret for setningsskader og rystelser fra tunnelen, samt støy, støv og massetransport fra anleggsarbeidene. Det førstnevnte starter vi et overvåkningsprogram på allerede i år, mens vi jobber videre med de sistnevnte i reguleringsplanen og det kommende miljøoppfølgingsprogrammet. Målet er å få på plass riktige tiltak for å bøte på de ulempene byggetiden skaper for nærmiljøet. 

Delte synspunkter: Mer gods på bane? 
Mer støy fra godstogene på Østfoldbanen bekymrer beboerne. Når Follobanen står ferdig, vil de fleste godstogene fortsatt kjøre Østfoldbanen inntil en tunnelforbindelse mellom Follobanens tunnel og Alnabru godsterminal står ferdig. Både beboere og kommuner krever fortgang slik at godsforbindelsen kan tas i bruk samtidig med Follobanen.

- Godsforbindelsen skal nå gjennom en såkalt konseptvalgutredning, sier Vegem. Dette kreves for alle store prosjekter som ventes å koste mer enn 750 millioner. Gjennom utredningen skal Jernbaneverket også se på hvilke forbindelser som er hensiktsmessige, ettersom det også er tenkelig at Østfoldbanen bør knyttes til denne forbindelsen.
 
Kommunene Ski og Oppegård ber også om at Follobanen prosjektfinansieres.

- Vi anser dette som en politisk beslutning, sier Vegem, og overlater dette spørsmålet til Samferdselsdepartementet. Samtidig setter vi pris på at omverdenen er opptatt av fremdriften på Follobanen.