Klarsignal for grunnundersøkelser i Middelalderbyen

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til grunnboring for nye arkeologiske undersøkelser i middelalder-området i Oslo. – Et viktig steg for konsekvensutredningen av dobbeltspor Oslo-Ski, sier arealplanleder Terje Vegem.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nye grunnundersøkelser skal utføres i middelalder-området i Oslo høsten 2010. Bildet viser boring i Ski i 2009. Foto: JBV/Else Motzfeldt

Nye grunnundersøkelser i det fredete Middelalderbyen i Oslo er en viktig del av konsekvensutredningen for Follobanen. Kartleggingen av mulige arkeologiske funn i dette området vil sikre at utbyggingen ikke kommer i konflikt med eller skader verdifulle kulturminner.

- Det var viktig for Jernbaneverket å få denne dispensasjonen. Ved å gå grundig til verks i den arkeologiske kartleggingen, sikrer vi en god utforming av jernbaneanlegget og en positiv utvikling i et område som er rikt i kulturminner, sier Vegem.

Viktig for lokalmiljøet
Riksantikvaren (RA) påpeker også at det er viktig for konsekvensutredningen å få klarhet i omfang av kulturlagene som ligger i bakken ved de ulike traseene som skal utredes. Wikipedia definerer kulturlag som ”betegnelsen på et jordlag hvor man finner spor etter menneskelig aktivitet”.

Riksantikvaren regner undersøkelsene som samfunnsmessig nyttige og miljømessig viktig. Grunnboringen vil kunne bidra til en nedbremsing av kulturlagenes forringelse, mener RA

Grunnboringene skal utføres i løpet av høsten 2010. Områdene som står for tur er Klypen, Saxegaardshagen, Bispegata og rundt Oslo Hospital (nord, øst og vest). Tilsvarende undersøkelser ble forsøkt i 2009 i Middelalderbyen, men resultatene var ikke tilfredsstillende grunnet blant annet vanskelige tekniske forhold.

Det er Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) skal lede grunnundersøkelsene i samarbeid med JBV. Jakten på den best egnet entreprenør er allerede i gang.