- Jobber videre med høringsuttalelsene

Høringen av planprogrammet for Follobanen innbrakte 54 høringsuttalelser, og 36 personer meldte fra om brønner i planområdet. – Nå går vi grundig gjennom uttalelsene, sier arealplanleder Terje Vegem, og deretter sender vi alt over til Samferdselsdepartementet i mai.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanen ved Langhus. Flere ønsker seg en høyhastighetsbane mot Sverige nord for Ski stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- Høringsuttalelsene kommer både fra det offentlige, interesseforeninger og privatpersoner, forteller Vegem. Vi holder nå på med gjennomlesing av alt som kom inn, og vi har så vidt begynt jobben med å svare ut innspillene gjennom merknader til planprogrammet.

Samferdselsdepartementet fastsetter planprogrammet for Oslo-Ski, og departementet skal nå ta stilling til den videre planprosessen.  

- Alternativene er enten at kommunene eller departementet fastsetter traseen, sier Vegem. Uansett alternativ velges traseen før jul i år.  Dersom departementet skal bestemme trasé, lages det en konsekvensutredning som sendes på høring til høsten. Hvis kommunene skal vedta trasé, vil det i tillegg lages en kommunedelplan for Oppegård og Ski.

Uttalelser om det meste
Flere er opptatt av støy og ulemper i anleggsfasen, og oppfordrer Jernbaneverket å huske på at det også bor mennesker i planområdet.  

- Dette er viktige innspill som vi legger oss på hjertet i den kommende konsekvensutredningen, sier Vegem. I konsekvensutredningen skal vi vurdere hensyn til omgivelsene, teknikk og økonomi, og målet er å finne den løsningen som ivaretar både mennesker, miljø og samfunn. 

 Riksantikvaren varsler mulige innsigelser på alternativene for innføring til Oslo S, men skriver også at de anser overdekking av sporarealene som et avbøtende tiltak.

 - Disse merknadene skal vi se nærmere på, understreker Vegem. Jernbaneverket ønsker å gjennomføre prosjektet slik at vi skåner kulturminner og kulturmiljø på best mulig måte, og vi skal se videre på muligheter for overdekning av sporene i Galmebyen.

 Flere interesseorganisasjoner er opptatt av mulig hastighet på Follobanen, og ser Ski stasjon som en begrensning.  

- Jernbaneverket har akkurat satt i gang en høyhastighetsutredning, opplyser Vegem, og vi skal bygge Follobanen for fremtiden. Det synes uansett klart at dersom vi senere skal bygge en høyhastighetsbane til Sverige, så vil Follobanen være første etappe.

 - Spørsmålet er derfor hvor en slik høyhastighetsbane skiller lag med enten Follobanen nord for Ski eller Østfoldbanen syd for Ski. Det er absolutt mulig å forbinde Follobanen med en høyhastighetsbane nord for Ski stasjon.  

 Brønner inn i planleggingen
- Det er flott at så mange har gitt oss opplysninger om brønner til vann og varme på strekningen, sier Lise Backer, prosjektleder for tunnelstrekningen. Dette tar vi med oss i den videre planleggingen, men vi kan dessverre ikke love at vi kan styre unna alle private brønner på strekningen. I så fall ville traseen for Follobanen endt opp som en slags slalombane.  

Dersom traseen kommer i konflikt med eksisterende brønner, vil Jernbaneverket sørge for å erstatte disse med nye brønner.