Reguleringsendring for Ski stasjon

Jernbaneverket varsler om enkelte endringer i reguleringsplanforslaget for Ski stasjon ved Nordbyveien 2-6. Endringen er ute til offentlig ettersyn til 1. november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Endringen i reguleringsplanen for Ski stasjon berører kun adressen Nordbyveien 2-6, altså Skeidar-bygget (det lilla området til venstre).Jernbaneverket legger nå ut et revidert forslag til reguleringsplan for Ski stasjon. I reguleringsplanforslag beskrives følgende endringer:

• En større del av Skeidar-byggets grunnareal (Nordbyveien 2-6) skal inngå i den nye stasjonen.
• Fortau og sykkelbane i Nordbyveien forlenges helt fram til kryssing med Vestveien.

- Endringen som berører Skeidar-bygget er en konsekvens av den tekniske planleggingen som viser behov for tilgang til et større areal i anleggsperioden. Fortau og sykkelbane i Nordbyveien forlenges etter innspill fra Statens Vegvesen, forklarer Sigrun Tytlandsvik i Jernbaneverket.

Rundt 70 grunneiere i Ski har fått varsel i postkassen om reguleringsendringen. De varslede er enten direkte berørt, bosatt i nærheten av området som omfattes av endringen eller har eiendom innenfor det som er område for reguleringsplan Ski stasjon.

Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn etter avtale med Ski kommune som planmyndighet. Kart og plandokumenter er tilgjengelige på denne nettsiden og på Ski kommune sin nettside. ¨

Eventuelle nye merknader til reguleringsplanforslaget må sendes skriftlig til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller follobanen@jbv.no innen 1. november. Innspill skal merkes med saksnummer 201100740. Tidligere innsendte merknader vil inngå i merknadsbehandling før sluttbehandling.