Høringsutgave av planprogram for Follobanen

Planprogrammet for Follobanen lå ute til høring i perioden 8. februar til 9.april. Høringsutgaven av planprogrammet finner du vedlagt i denne saken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog - raskere tog - som kommer når de skal.Med planprogrammet varsles oppstart av plan- og utredningsarbeid for reguleringsplaner i Oslo kommune, samt kommunedelplaner i Oppegård og Ski kommuner. 

Planprogrammet  finner du til høyre i denne saken. Trykt versjon lå ute til offentlig ettersyn på følgende adresser:

I Oslo kommune:

  • Plan- og Bygningsetaten, Vahls gate 1
  • Bydel Gamle Oslo, Platous gate 16
  • Bydel Nordstrand, Ekebergveien 243
  • Bydel Søndre Nordstrand, Rosenholmveien 7

I Oppegård kommune:

  • Servicekontoret i Rådhuset, Kolbotnveien 30
  • Bibliotekene i ”Kolben” 
  • Flåtestad skole.

I Ski kommune:

  • Servicetorget i Rådhuset, Idrettsveien 8 
  • Biblioteket i Ski Storsenter

 

Spørsmål om planprogrammet rettes til Jernbaneverket ved:

Terje S. Vegem, tlf: 916 56 130, tev@jbv.no

Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal endelig trasé, løsninger for rigg- og anleggsområder, samt plassering av nødutganger bestemmes. Gjennomføringen av prosjektet krever høyt tempo i planprosessen for å kunne åpne det nye dobbeltsporet raskest mulig. Det er derfor beskrevet to alternative gjennomføringsmodeller i planprogrammet. I forbindelse med høringen av planprogrammet ønsker Jernbaneverket å få synspunkter på om departementet skal ta beslutning om trasévalg på bakgrunn av konsekvensutredning, eller om det bør utarbeides kommunedelplaner i Oppegård og Ski kommuner.

Tre traséalternativer
Det er totalt tre traséalternativer, og to alternativer for tunnelen, et alternativ med og et uten dagstrekning. I hver ende av banen, ved Oslo S og ved Ski, er det to alternativer for innføringen av banen til stasjonene.

Ved Oslo S er det aktuelt å enten gå via Dyvekes vei og Minneparken eller under Loenga. I begge alternativer tas området ”Klypen” i bruk for å sikre en kapasitetssterk løsning for togtrafikken til/fra Oslo S.

Oppegård kommune er kun berørt av løsning med dyp tunnel.

Inn mot Ski stasjon er det et alternativ vest for dagens Østfoldbane og et som ligger øst for dagens bane. Begge alternativene har omfattende dagstrekninger i områdene nord for Ski stasjon.

Omfattende registreringsarbeid
Det vil i tiden fremover foregå registreringer og tekniske undersøkelser som innmålinger og grunnundersøkelser i planområdet. Berørte grunneiere gjøres herved kjent med at personale fra Jernbaneverket vil utføre oppmålingsarbeider i medhold av signalloven av 9. juli 1923 og oreigningsloven av 23. oktober 1959.

Det må gjennomføres registreringsarbeider både av kulturminner, kulturmiljøer og av biologisk mangfold. Registreringer av kulturminner vil gjennomføres av Oslo kommune v/ Byantikvaren (Oslo) og av Akershus fylkeskommune (Oppegård og Ski). Øvrige registreringer vil bli gjennomført av Jernbaneverkets rådgivere. Grunneiere vil bli kontaktet i forkant av registreringsarbeidene.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at prosjektet er interessert i melding om borede brønner  på berørte eiendommer i planområdet.