Godkjent reguleringsplan for Follobanen

Bystyret i Oslo har enstemmig vedtatt reguleringsplan for Follobanen. Godkjent regulering av traséen som skal gå gjennom tre kommuner, er dermed på plass.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Dette er en viktig milepæl for Follobaneprosjektet, understreker assisterende prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager.

- I 2014 skal hovedarbeidene med Follobanen etter planen starte opp. Det ville ikke vært mulig uten godkjente reguleringsplaner. Derfor er bystyrets vedtak så viktig for oss, sier Kalager.

Under behandlingen i bystyret 28. august, ble det understreket at det har vært kort behandlingstid, men at samarbeidet har vært godt. For Jernbaneverket har det vært viktig å samarbeide aktivt for å få til gode løsninger som partene kan godta uten at det går på bekostning av det jernbanetekniske. 

Tilpasninger
Under den politiske behandlingen i Oslo kommune ble det poengtert at reguleringsplanen har gjennomgått en positiv utvikling fra den ble lagt ut til offentlig ettersyn og frem til i dag. Det har blant annet vært viktig at planen skal bidra til at Oslos nye og gammel bydel bindes sammen på en god måte. Det ble spesielt nevnt tilpasninger til Middelalderparken.

- Jernbaneverket skal nå arbeide videre med detaljer tilknyttet kulverten som skal bygges for nye spor til den utgående Østfoldbanen, sier Follobaneprosjektets Anne Kathrine Kalager.

Utfordringer
Jernbaneteknisk er det utfordrende å bygge en bane fra Oslo S, gjennom/under Middelalderparken og inn i Ekebergåsen. For alle parter har det vært flere hensyn å ta.

For Jernbaneverket har det for eksempel vært avgjørende å tilrettelegge slik at Oslo S, Norges viktigste nav for jernbanetrafikk, kan fungere sikkert og effektivt for passasjerene. Samtidig må jernbanen ta hensyn til hvordan terrenget blir i den viktige Middelalderparken der den nye banen skal gå i overdekket tunnel.

Et annet moment har vært å ivareta elveløpet Alna, slik at den kan gå “i dagen” mest mulig. Utbyggingen må også ta høyde for veier som går på kryss og tvers i området. I tillegg er det annen viktig infrastruktur som ikke må forstyrres av det nye jernbanetilbudet.

Middelalderparken: Gjennom Klypen, området mellom Bispegata og Loenga, skal både det som blir Follobanens to spor og den omlagte Østfoldbanens to spor, legges i en betongtunnel. De to Follobanesporene og nye spor til den inngående Østfoldbanen fortsetter i én sammenhengende betongtunnel under sporområdet på Loenga helt frem til de møter påhugget for den lange fjelltunnelen gjennom Ekebergåsen.  Det nye sporet til den utgående Østfoldbanen går opp i dagen etter å ha passert området som kalles Klypen og går deretter i åpen trasé sydover langs havnen. Sporet skal krysse over Operatunnelen på Sørenga.

For alle de fire sporene som inngår i det store Follobaneprosjektet, er det bindinger når det gjelder høyde og stigning for å sikre sikker og rask trafikk inn og ut fra Oslo S. Det fører til at den øvre delen av den overdekkede betongtunnelen som skal gå gjennom “Klypen” vil gå litt over det som er «naturlige» terrenghøyder og gi nivåforskjeller i terrenget for den fremtidige Middelalderparken.  Her skal Jernbaneverket jevne ut terrenget, men enkelte steder, spesielt i den søndre delen av området, er det ikke god nok plass til utjevning og her må det arbeides med andre tiltak i tillegg.

Det skal også lages en landskapsplan for område og en arkitektkonkurranse er lyst ut av Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket.

Elven Alna: De to Follobanesporene og spor til den inngående Østfoldbanen er senket tilstrekkelig til at Alna kan renne over betongtunnelen i søndre del av Klypen. For utgående spor til Østfoldbanen har Jernbaneverket ikke funnet det teknisk akseptabelt å gå så dypt i bakken at Alna kan renne over. For å få frem Alna, må elven i stedet føres under betongtunnelen for den utgående Østfoldbanen. Jernbaneverket har arbeidet mye for å få denne løsningen så god som mulig og skal fortsatt se på tilpasninger.

Grunnlag på plass
Den nye Follobanen, som blir innerste del av Intercity-utbyggingen, skal gå gjennom kommunene Oslo, Oppegård og Ski. Oppegård var først ute og vedtok reguleringsplanen i oktober 2012. Ski kommune vedtok reguleringsplanene med innsigelser i desember2012.

Planene for Ski ble rettskraftig i mars 2013 etter at innsigelsene ble trukket. 

Basert på reguleringsplanene er Follobaneprosjektet i gang med prekvalifisering av entreprenører. Samtidig klargjøres de store totalt-kontraktene som skal lyses ut nasjonalt og internasjonalt for bygging av det som er Norges hittil største fastlandsbaserte prosjekt.