Planer og publikasjoner

 • Informasjonsmøter i Oslo

  I forbindelse med at reguleringsplanen for Follobanen i Oslo er lagt ut på høring, arrangerer Jernbaneverker en rekke informasjonsmøter. Her finner du informasjon fra møtene.

 • Reguleringsplan for Oslo er lagt ut på høring

  Den 6. august ble reguleringsplanen for Follobanen lagt ut på høring i Oslo. For å informere nærmere om planen vil Jernbaneverket arrangere åpne møter i Oslo i månedsskiftet august-september.

 • Reguleringsplan oversendt Oslo kommune

  Jernbaneverket har oversendt forslag til reguleringsplan for Follobanen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Planen legges ut til offentlig høring sommeren 2012.

 • Ski stasjon: Forslag til reguleringsplan sendt

  Reguleringsplanen for Nye Ski stasjon er nå ute på offentlig høring. Den 16. august er det planlagt et informasjonsmøte om prosjektet.

 • Planskisse oversendt Oslo kommune

  Jernbaneverket har oversendt planskisse for Follobanen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Forslaget omfatter de delene av Follobanen som er i Oslo kommune.

  Alternativer til innføring Oslo S
 • Konsekvensutredningen er nå godkjent

  1. mars 2012 ble Follobanens konsekvensutredning (KU) godkjent av Samferdselsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet. Denne godkjenningen legger til grunn viktige premisser og hensyn som tas med i det videre reguleringsplanarbeidet.

 • Nytt varsel om reguleringsplanarbeid for Follobanen

  Jernbaneverket varsler igjen om igangsatt arbeid med reguleringsplaner for bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Fornyet varsel og mer detaljerte kart sendes nå ut til alle berørte i området og til etater og institusjoner. Informasjonsmapper er lagt ut på offentlige steder i Ski, Oppegård og Oslo.

 • Konsekvensutredning for Follobanen: Høringsutgaver

  Torsdag 28. april 2011 ble konsekvensutredningen for Follobanen lagt ut på høring. Påvirkning på miljø og omgivelser er kartlagt, og nå vil Jernbaneverket ha omverdenens mening om saken. Frem til 17. juni lå utredningen ute til høring.

 • Fastsatt planprogram for Oslo-Ski

  Planprogram for Follobanen er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Det reviderte planprogrammet finner du i denne saken.

 • Høringsutgave av planprogram for Follobanen

  Planprogrammet for Follobanen lå ute til høring i perioden 8. februar til 9.april. Høringsutgaven av planprogrammet finner du vedlagt i denne saken.