Om signalsystemet ERTMS

ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et moderne signalsystem for jernbanen i Europa.


Innføring av ERTMS markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Med ERTMS vil Bane NOR fornye og standardisere dagens signalanlegg, de fleste av dem basert på eldre reléteknologi. Fornyelsen vil skape en mer pålitelig jernbane fordi antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene vil bli redusert.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen. Den blir langt mer automatisert fordi det databaserte systemet har mange egenskaper og funksjoner som dagens anlegg ikke har. Dette vil øke jernbanens sikkerhet siden automatikken som tar over reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler langs jernbanen for å styre togtrafikken. ERTMS sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en datamaskin i kjøretøyene. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige.

Færre signalfeil

Signalfornyelsen omfatter flere tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger. Fornyelsen vil gi en mer robust og stabil jernbane.

ERTMS Nasjonal implementering er Bane NORs planforslag for fornyelse og standardisering av jernbanens signalanlegg. Planen beskriver en strategi for innføring av ERTMS i Norge, i tråd med EUs arbeid for en mer homogen og konkurransedyktig jernbane.

Fakta om ERTMS

  • I over 20 år har EU jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig jernbane.
  • ERTMS forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.
  • Systemet bidrar til økt sikkerhet og standardisering av signalteknologien. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede jernbanestrekninger.
  • Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Norge i november 2012.
  • Bane NOR har laget en plan for innføring av ERTMS. Planen angir en bestemt rekkefølge og tidsrom for etablering av det nye signalanlegget.
  • Planen tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for moderne signalanlegg på nye jernbanestrekninger.
  • ERTMS må også bygges ombord dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Et foreløpig anslag viser at det kan dreie seg om opp mot 500 kjøretøy.
  • ERTMS er en voksende standard også utenfor Europa. 45 prosent av investeringene i ERTMS skjer utenfor EU (per 1.1.2017).