Mindre behov for togparkering på Skattumshagan

Jernbanedirektoratet har nylig redusert det planlagte anlegget for togparkering på Skattumshagan øst for Hamar fra 20 til 12 plasser. Bane NOR har bistått i utredningsarbeidet som blant annet gir mindre arealbeslag av dyrka mark. Anlegget skal stå ferdig når dobbeltsporet fra Oslo kommer til Åkersvika i 2026.

Behovet for 20 plasser var basert på tidligere utredninger om parkering på Østlandet. Ny organisering av togtilbudet på Østlandet har redusert behovet for togparkering til 12 plasser når det sammenhengende dobbeltsporet fra Oslo til Åkersvika står ferdig i 2026.

-  Dette reduserer både kostnadene og beslaget av dyrka mark, samtidig som planene ivaretar parkeringsbehovet som oppstår når togavgangene dobles og reisetiden for passasjerene reduseres i 2026, sier Lars Eide, prosjektsjef på strekningen Åkersvika-Brumunddal.

Reduksjonen i antall togparkeringsplasser har sin bakgrunn i at parkeringsplanen for hele Østlandet har vært gjennom en revisjon. Jernbanedirektoratet har sett på hvordan behovene kan løses med lavest mulig kostnad for samfunnet. For Hamars del har dette slått ut i et betydelig redusert antall plasser, mens det for andre områder er blitt en økning. Fordelingen av plasser geografisk i østlandsområdet er også blitt endret, mens det totale antallet er på samme nivå.

Ny nasjonal strategi
Jernbanedirektoratet har utarbeidet en ny strategi for utvikling av parkeringskapasitet for persontog på det norske jernbanenettet. Målet for strategien er å sikre samspillet mellom togtilbud, togmateriell og infrastruktur. Dette gir et bedre grunnlag for reduserte investeringskostnader for Bane NOR og reduserte driftskostnader for togoperatørene som skal trafikkere strekningene. 

Innspill fra Bane NOR
Etter en ny helhetlig gjennomgang i Jernbanedirektoratet og innspill fra Bane NOR, viser det seg at parkeringsbehovet i Innlandet er mindre enn først antatt.

-  I likhet med direktoratet har vi i Bane NOR også vært bekymret for bruk av landsbruksareal, så vi er glade for at vi i fellesskap har fått til denne reduksjonen. Nå arbeides det med hvor stor arealreduksjonen kan bli. En ny løsning vil foreligge før Hamar kommune sluttbehandler denne saken i mai 2020, sier Lars Eide.

Den nye strategien vil bli spilt inn som en del av grunnlaget for neste Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Det vil i den forbindelse bli signert nye infrastrukturavtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 

Områder der togene skal parkeres på Skattumshagan, Hjellum

Videre prosess
Det nye forslaget vil kunne gjennomføres innenfor plangrensene og i området som er konsekvensutredet. Derfor kan prosessen med parkering på Hjellum følge planlagt framdrift med andregangsbehandling i utgangen av mai 2020. For å sikre at regionale myndigheter og lokale berørte blir informert, blir anlegget med reduksjon i togparkeringplasser sendt på en ekstra høring i forkant av at politikerne skal ta stilling til det nye forslaget i mai.