Folkemøte om hensetting

Rundt femti personer møtte fram å høre om det planlagte anlegget for togparkering på Hjellum. Anlegget er tenkt på Skattumshagan, øst for Hamar.

Bildet er fra gymsalen på Lovisenberg skole.

Togene må vaskes og stelles
Av bedre togtilbud følger et behov for mer togparkering, eller hensetting som det heter. Etter planen skal dobbeltsporet stå ferdig fram til Åkersvika i 2026. Det planlegges for nytt hensettingsanlegg på Hjellum, parallelt med Rørosbanen, uansett hvilken traséalternativ som blir valgt for nytt dobbeltspor gjennom Hamar.

Flere alternativ
Bane Nor jobber med tre alternativer. Arealbeslaget vil variere litt i forhold til hva man til slutt velger.

Nord A: Ligger nord for Rørosbanen. Kan bety beslag av 70 dekar dyrka mark, 25 skog og 15 annet. 

Nord B: Også nord for Rørosbanen.  85 dekar dyrka mark, 30 dekar skog og 10 annet. 

Røros B: Sør for Rørosbanen.  55 dekar dyrka mark, 25 med skog og 30 for annet.

Mange spørsmål
Prosjektsjef Lars Eide fikk spørsmål om  turstier, kryssing av jernbanen, trafikkbelastning på vegene - og jordvern, blant annet. Samtlige spørsmål ble notert og tatt med tilbake til kontoret, selv om det aller meste ble svart ut med en gang.

Hensettingsanlegget kommer på høring i desember 2019. Bane NOR sikter mot ferdig vedtatt kommunedelplan i mai 2020. Deretter følger detaljregulering. Anlegget skal etter planen stå ferdig i 2026.

Se ellers vedlagte foredrag som ble holdt av prosjektsjef Eide. Og filmen Bane NOR har laget om hensetting.