Gi innspill

Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer til Bane NOR.

Status Sørli-Brumunddal vinter 2017 
Kommunene Stange og Ringsaker vedtok i desmber 2016 enstemmig Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Det betyr at Bane NOR kan starte opp med reguleringsplan i Stange i løpet av 2017. 

Bane NOR anbefalte har korridor vest på Hamar, men kommunen har vedtatt korridor øst. Det foreligger innsigelse til alle korridorer og saken endte på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord. Saken er nå tilbake hos Hamar kommune. Det ventes en ny avgjørelse i 2020.

Historikk
Daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) overleverte forslag til anbefalt trase og kommunedelplan med konsekvensutredning til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni. Fra 1. juli til 16. september kunne alle som vil sende innspill (høringsuttalelser) til planforslaget til Jernbaneverket.

Les mer om høringsuttalelser.

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en jernbaneutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR og offentlige høringer. Bane NOR anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg oss gjerne på facebook og nett for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
  • Dere kan uttale dere direkte til Bane NOR når planer kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). Les mer om planprosessen her og når du kan komme med innspill til Bane NOR gjennom høring (offentlig ettersyn) av planene.