Fakta om prosjektet

Her kan du lese mer om status og fakta for InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika.

Dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR.

Planlegging av dobbeltspor gjennom Stange er i rute, og vi er i gang med reguleringsplan. 

Her ligger filmen som viser den nye traséen.

Stange kommunestyre har tidligere vedtatt Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet. Videre planlegging av strekningen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Det er fastsatt én utredningskorridor med dagens stasjonslokalisering. Les mer om anbefalingen her.

Strekningen Sørli-Åkersvika er på ca.14 kilometer, og skal etter planen stå ferdig i 2026. Korridoren som skal utredes går gjennom kulturlandskap med landbruksarealer, og kulturminner, i tillegg til Åkersvika naturreservat og Ramsar-område. Disse forholdene stiller store krav til planarbeidet. Trasékorridoren blir deretter valgt basert på et omfattende utvalg av ulike kriterier.

Her kan du lese fagrapportene.